Създаден е съвет по въпросите на социалните услуги в Община Ветово

В изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал.1, във вр. с 26, ал.1, т. 3-7  от Закона за социалните услуги, в Община Ветово следва да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги, с участието на представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

Съветът по въпросите на социалните услуги има следните функции:

1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. Изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.

Съгласно чл. 37 ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, съветът по въпросите на социалните услуги подпомага разработването на Анализ на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Общински съвет – Ветово създаде Съвет по въпросите на социалните услуги в състав:

Сподели: