читалище-могилино

Съобщение във връзка с произвеждането на нови избори за кмет на с. Могилино на 10 март

Уважаеми избиратели,

Във връзка с произвеждането на нови избори за кмет на с. Могилино на 10 март 2024 година Ви уведомявам следното:

  • Съгласно чл. 36, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината /кметството по настоящ адрес в срок до 24.02.2024 г. /включително/. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 9 септември 2023 г. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по постоянен /настоящ адрес – Приложение № 13 МИ-НЧ;
  • Съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл. 36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 24.02.2024 г. /включително/ или в срок до 04.03.2024 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по постоянен/настоящ адрес – Приложение № 17 МИ-НЧ;
  • Съгласно чл. 43, ал. 1 от ИК всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината /кметството в срок до 02.03.2024 г. /включително/ – Приложение № 7 МИ-НЧ;
  • Съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината /кметството. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Същото може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по постоянен адрес – Приложение № 11 МИ-НЧ;
  • Съгласно чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс избиратели, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, който желае да бъде вписан в избирателен списък подава заявление-декларация до кмета на общината /кметството по адреса на пребиваване в срок до 29.01.2024 г. Важно условие за вписване на избирателя гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз в избирателен списък е регистрацията на адреса на пребиваване в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 9 септември 2023 г. – Приложение № 8 МИ-НЧ. 
Сподели: