ВиК лого

Съобщение до жителите на кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“

В проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ са заложени реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, като след приключване на строителните дейности част от амортизираната водопреносна мрежа ще бъде подменена, а жителите на двата русенски квартала ще се сдобият с канализация. Във връзка със стартиралите строително-монтажни работи и с цел осигуряване на по-добра осведоменост на потребителите, които живеят в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, бихме искали да Ви уведомим за следното:

1. Ремонтните дейности по ВиК мрежата в двата квартала, предвидени в проекта на „ВиК“ ООД – Русе, включват подмяна и изграждане на водопроводни отклонения и изграждане на канализационни отклонения до първа ревизионна шахта. Водопроводното отклонение се състои от водовземна част, водопроводни тръби, тротоарен спирателен кран и водомерен възел, като водомерният възел следва да е разположен в шахта или подходящо помещение. Канализационното отклонение е частта от уличния канал или колектор до ревизионната шахта, която:

•          при застрояване на отделни урегулирани поземлени имоти се изгражда на разстояние до 2 m от уличната регулационна линия;

•          се намира в самата сграда, когато сградата е на разстояние до 5 m от уличната регулационна линия;

•          при комплексно застрояване е разположена непосредствено след излизането на канализацията от сградата.

Съгласно Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 септември 2019 г.) шахтата или помещението, където е разположен водомерният възел, и ревизионната шахта са собственост на потребителя и се изграждат от и за негова сметка. 

2. За да се извършат успешно предвидените в проекта дейности, е необходимо собствениците, ползвателите и/или обитателите на недвижими имоти, които попадат в обхвата на строителния обект, да осигурят свободен достъп в съответния имот на служителите на фирмата, извършваща строителството на обекта. Обръщаме внимание на факта, че съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи потребителите следва да предоставят на оператора свободен достъп до изградената от тях ревизионна шахта, разположена в поземлен имот или в помещение на сграда, за свързване на канализационното отклонение към сградната канализационна инсталация или към вътрешната канализационна мрежа.

3. Съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за устройство на територията  (изм. и допълнен ДВ бр. 16, 20 и 21 от 2021 г.) собствениците на застроени недвижими имоти, попадащи в обхвата на строителния обект, следва задължително да се присъединят към изградената канализационна мрежа. Присъединяването към новите мрежи ще се извършва безплатно за потребителите, в случай че инфраструктурата в имота им отговаря на нормативните изисквания (разстояние от границата на имота, наличие на ревизионна шахта и др.).

4. За да се присъедините към новоизградената канализационна мрежа, е необходимо да бъдат извършени следните действия:

  • В периода на действие на Разрешението за строеж на изграждащите се уличен канал и канализационни отклонения (до 30.06.2022 г.) собственикът трябва да изгради ревизионна шахта в съответствие с изискванията, посочени в Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (виж. т. 1).
  •  Уточняване с изпълнителя на строителните дейности и/или „ВиК“ ООД – Русе на разположението на шахтата.
  • Физическо изграждане на канализационното отклонение, което ще бъде извършено в съответствие с график на изпълнителя на строителството на обекта. Програмата на строително-монтажните работи ще се публикува предварително на интернет страницата на проекта.
  • Подаване на Уведомление за присъединяване към уличната канализационна мрежа. Уведомлението се подава на следния адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6, Производствено-технически отдел. Образец на документа може да откриете в раздел „Домакинства“ и раздел „Фирми“, секция „Формуляри и документи“ в уебсайта на „ВиК“ ООД – Русе или да получите от служителите в деловодството на дружеството на адрес: гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6, гише „Деловодство“.

5. Услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчните води за новоприсъединените потребители към канализационната мрежа ще започнат да се заплащат след като строителният обект бъде въведен в експлоатация. 

ВАЖНО!

В случай че не приведете вътрешната си ВиК инфраструктура в съответствие с нормативните изисквания (изградена ревизионна шахта в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи) или не осигурите достъп до изградената ревизионна шахта за свързване на канализационното отклонение към сградната канализационна инсталация/вътрешната канализационна мрежа, съответното канализационно отклонение ще бъде изградено до уличната регулационна линия или до място, съгласувано с Вас, а в случай на несъгласуване – до уличната регулационна линия.

Последващото присъединяване към новоизградената мрежа (след реализиране на проекта) ще е свързано с допълнителни разходи за потребителите като такива за проектиране, съгласуване, подвързване и др. При определени обстоятелства може да се стигне и до санкции, тъй като съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за устройство на територията (изм. и допълнен ДВ бр. 16, 20 и 21 от 2021 г.)  Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

Допълнителна информация за изграждащата се канализационна мрежа може да намерите в интернет страницата на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ на адрес: http://opos.vik-ruse.com/.

Разчитаме на Вашето съдействие за цялостното изпълнение на строителния обект в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“ и постигането на дългоочаквания от всички резултат, а именно подмяната на част от амортизираната водопроводна мрежа, което ще доведе до намаляване на броя на авариите и загубите на вода в района, както и изграждането на канализационна мрежа, с което ще се преустанови използването на септични ями в двата квартала.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.

Сподели: