Състезание по гражданска защита се проведе в ПГ по туризъм - Русе

Състезание по гражданска защита се проведе в ПГ по туризъм – Русе

На 28.06.2021 г. в училищния двор на Професионална гимназия по туризъм – Русе, се проведе състезание между всички десети класове на тема: „Действия на учениците в екстремална ситуация, възникнала от природно бедствие, последвано от химическо замърсяване, пожар и пострадали хора, и земетресение, съпроводено от буря и дъжд с последици от повредени и наводнени сгради, пожар, химическо замърсяване, пострадали хора и материални ценности”. Състезанието се провежда под ръководството на г-жа Румяна Стоянова, ЗДУПД.

Целите на състезанието са учениците да покажат знания и умения за правилно поведение и действие в кризисна ситуация в района на училището и оказване на първа помощ на пострадали, формиране на навици и психическа устойчивост за преживяване и оцеляване в критични ситуации.

Действията на учениците се извършиха според описаната кризисна обстановка: „На 28.06.2021 г. в гр. Русе е усетено земетресение, съпроводено от буря и дъжд, с последици: повредена и наводнена сграда на УК, пожар на първия етаж, химическо замърсяване, следствие от разлив на химикали, съхранявани в складовите помещения, пострадали хора и материални ценности.”

Всеки отбор се състоеше от 10 ученици, предварително инструктирани и обучени от класните ръководители и медицинския специалист Виждан Даилова.

В училищния двор се създадоха 7 центъра на поражение, които предполагаха: действия при земетресение, сглобяване на противогази, гасене на пожар с кофпомпа, гасене на пожар с пясък, неотрализиране на химическо огнище, действия при наводнения и оказване на първа помощ при пострадали.

На състезание-като на състезание! Всеки отбор се вълнуваше, бързаше, изпълняваше указанията стриктно и накрая с нетърпение очакваше да чуе времето, за което се е справил.

Специално жури, съставено от ученици, медицинското лице и ръководителя на състезанието- г-жа Румяна Стоянова, даде оценка на действията на учениците за бързина и за качество:

І място – 10.А и 10.Б клас;

ІІ място – 10.В;

ІІІ място – 10.Г.

Победителите бяха наградени с шоколадови рула.

Училищното ръководство поздравява всички ученици за добрата подготовка и желанието за победа!

Повече снимки може да разгледате в google  галерията ни!

Сподели: