обсъждане бюджет 2017

Състоя се публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2017

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес, в Пленарна зала, се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2017 година. На него присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, председателят на ОбС – Русе и ректор на РУ „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева и началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска.

Уточненият годишен бюджет на общината към 31.12.2017 г. е  133 895 441 лв. Изпълнението му в процентно отношение е 74,04%, а в абсолютна стойност е 99 136 152 лв.  За сравнение към 31.12.2017 г., спрямо  2016г. /98 309 467 лв./, изпълнението е с 826 685лв. по-високо.

По представените данни стана ясно, че изпълнението на собствените приходи към 31.12.2017 г. е 92% и в абсолютна стойност е с 4 118 863 лв. по-високо, в сравнение със същия период на 2016 г. и по по-голяма част от основните показатели е около и над 100%. Община Русе приключва годината без просрочени задължения. Заверката на Сметната палата на годишния финансов отчет е с най-висока степен.

Създадената организация за строга финансова дисциплина, както и въведените контроли на приходите и разходите показват:

  • балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми;
  • добра събираемост на  планираните собствени приходи;
  • разумно бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета;
  • изпълнение на обекти от инвестиционната програма, както с бюджетни средства, така и със средства от Европейския съюз;
  • високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата,  без допускане на просрочени задължения в цялата система на Община Русе.

Източник – Община Русе

Сподели:

Още новини от деня