радиатор отопление

С близо 100 000 лева се финансира ремонтът и нови отоплителни уреди за 6 читалищни сгради в Община Русе

Функциониращите на територията на Община Русе 24 народни читалища са важна интегрална част от културната ни политика. Ролята им за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство, както и активната им библиотечна дейност се отличават с особена тежест в малките населени места, където читалищата формират специфичен сегмент от общия социокултурен контекст, свързан преди всичко с политиките на общината за развитието на малките населени места и общности.
В пределите на големия град те също заемат своето незаменимо място, като основният напредък в дейността им през отчетния период 2019/2020 г. е в посока на тяхната експертиза в областта на информационно-образователните практики и социални иновации, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование, творчество и учене през целия живот. Както е видно от обобщената справка за предоставените финансови средства на читалищата на територията на Община Русе, се запазва утвърденото общинско дофинансиране в размер на 20 000 лева, с което общината подпомага читалищната дейност, допълвайки делегираната държавна субсидия.

Освен това през последните няколко години се наложи практиката Община Русе да отделя ежегодно значителен финансов ресурс за осъществяването на текущи ремонтни дейности на читалищните сгради и за закупуването на отоплителни уреди. През 2020 г. с Решение на Общински съвет Русе, със средства от общинския бюджет на обща стойност 100 000 лева се финансират ремонтът и отоплителните уреди в 6 читалищни сгради.


Читалищата като функция, структура и институционален формат са утвърдени на национално и местно равнище от столетие, но тяхната потребност в наши дни се изразява и в появата на най-новото русенско читалище, основано едва през 2018 г. – НЧ „Стефан Караджа 2018“, което за кратко време успя активно да се впише в местния читалищен живот. И въпреки своя все още ограничен финансов, материален и човешки ресурс, през 2020 г. читалището записа в актива си общинско съфинансиране за проекта „Паметникът на Стефан Караджа в Русе“ по Програма „Култура“ на Община Русе. Важно е да се отбележи, че Програма „Култура“ се явява важен инструмент за осигуряване на допълнително финансиране и подкрепа на читалищната дейност от страна на Община Русе. В общинския конкурс за малки проекти в областта на културата и изкуствата всяка година кандидатстват читалища със свои проектни предложения, като през 2020 г. съфинансиране по програмата печелят още НЧ „Пробуда 1907“ – с. Тетово и НЧ „Георги Бенковски 1937“ – Русе. Освен това, през отчетния период редица читалища, сред които тези в Сандрово, Просена, Николово, Мартен и НЧ „Захари Стоянов 1937“ – Русе, участват в проекта „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ по програма на Министерството на културата. Серия от проекти изпълняват и читалищата в Ново село и Бъзън, а русенското НЧ „Христо Ботев 1908“ завършва дейности по два 3-годишни трансгранични проекта, осъществени съвместно с техни румънски партньори.
Традиционно силната събитийна дейност на народните читалища също отстъпва назад заради извънредната епидемиологична обстановка, като в периода, в който читалищните врати са затворени за посетители, читалищната дейност продължава в посока дигитализиране на читалищните фондове, а връзката с читатели се осъществява с помощта на социалните мрежи. С разхлабване на ограничителните мерки дейността им с посетители и читатели се възобновява, като редица читалища провеждат летни читални и занимания за деца и ученици на открито, спазвайки предпазните препоръки на здравните власти.

През 2019/2020 г. читалищата в общината развиват общо 114 клубни и кръжочни форми, творчески школи, алтернативни и съвременни форми на обучение, отворени към различни по социален и възрастов състав аудитории – един сам по себе си устойчив и системно развиващ се през последните години процес, отговарящ на високите очаквания на местните общности за широк достъп до знания и добиване на социални и творчески умения.

Сподели: