Дом за деца лишени от родителски грижи Св. Димитър Басарбовски

С европари в закрития „Дом Свети Димитър Басарбовски“ ще има центрове за грижа за лица с психични разстройства и с различни форми на деменция

В Общинска администрация Русе постъпи писмо, с което Министерство на регионалното развитие и благоустройството ни уведоми за обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в която Община Русе е определена като конкретен бенефициент. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” /ОПРР/ 2014-2020, с общ бюджет 41,4 млн. лв. и с допустими кандидати – общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Представената възможност е във връзка с изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018-2021 г. като грижата е насочена към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция. Планът за действие е разработен от работна група, в която са широко представени заинтересованите страни – съответните отговорни държавни институции, Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на неправителствените организации, ангажирани с дейности в областта на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания. Планът е приет с Решение №28 от 19 януари 2018 година на Министерски съвет и е одобрен на заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз. В плана се поставя специален акцент върху деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания, както и се определят услугите, които ще бъдат финансирани по ОПРР.

Съгласно предвиденото в Плана за действие, по процедурата ще се финансират дейности по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, необходими за създаване на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, съобразени с европейските изисквания за деинституционализация и живот в общността, разработени от Министерство на труда и социалната политика.

Чрез кандидатстване и реализиране на проектни дейности по настоящата процедура, Община Русе ще има възможност да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

В насоките за кандидатстване, е заложено на територията на Община Русе да бъдат разкрити Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с предвидена безвъзмездна финансова помощ за изграждането на инфраструктурата в общ максимален размер от 1 125 000,00 лв., като не се изисква съфинансиране от конкретния бенефициент.

Допустимите дейности по настоящата процедура са:
– Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността (в т.ч. за социални услуги от резидентен тип), във връзка с процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания (включително ново строителство – изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно пространство;
– Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
– Подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения.

За изпълнение на допустимите дейности по процедурата е предвидено да се използва сградата на закрития Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5333/30.01.2008 г., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане, ул. „Доростол“ №108.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 19:00 ч. на 30.08.2018 г., като е гарантирана допълняемост, интегрираност и устойчивост на мерките, за предоставянето на услугите, създадени в рамките на настоящата процедура, чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Общинският съвет даде днес своето съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с което се декларира, че :

– Поема ангажимент за създаване на съответната социална услуга.
– До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на съответната социална услуга;

Социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО. За изпълнение на допустимите дейности по процедурата да се използва сградата на закрития Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски“.

сн. Google Maps

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"