С европейски пари напролет започва обновяването на пътя Гара Бяла - Босилковци - Павел

С европейски пари напролет започва обновяването на пътя Гара Бяла – Босилковци – Павел

На 01.11.2017 г., между Държавен фонд „Земеделие“ в качеството на Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., и Община Бяла в качеството на Бенефициент се сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00276 за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от ІV-класен път VTR1233 (№ ІV-40964) “Павел-Босилковци-Гара Бяла” от общинската мрежа, от км 2+000 до км 12+000 с обща дължина 10000 метра“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

Проектът има за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия на безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в определения участък: от км 2+000 до км 12+000 с обща дължина 10 000 метра на IV-класен път VTR1233 (№ IV-40964) “Павел-Босилковци-Гара Бяла” част от общинската пътна мрежа на Община Бяла.

Някои от дейностите на проекта предвидени за изпълнение са: локален ремонт на отделни пътни участъци, предварителен ремонт на повредите на настилката, възстановяване на пътната настилка и тип пътно покритие, банкетите и откосите, отводняване и доставка и монтаж на отводнителни съоръжения, сигнализация и маркировка, предпазни съоръжения, изграждане на телекомуникационен колектор за оптична кабелна мрежа и др.

Общият размер на финансовата помощ е 5 585 735.65 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, като изпълнението започва напролет, сподели кметът на Община Бяла Димитър Славов.

Сподели: