община-две-могили-сграда

С множество съставени АУАН завърши финансова инспекция на АДФИ в Община Две могили

Агенцията за държавна финансова инспекция извърши проверка за законосъобразност и документална обоснованост относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществени поръчки при разходването на средствата за капиталови разходи, предоставени по реда на чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ. При финансовата инспекция са проверени разходи на обща стойност 431 890 лв., от които 114 866 лв. по 2 договора, сключени в резултат на проведени 2 броя обществени поръчки; 283 290 лв. по 32 бр. сключени договора по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез директно възлагане и 33 734 лв. с ДДС разходи по реда на чл., 20, ал. 5 от ЗОП.

В резултат на извършената финансова инспекция от органите на АДФИ са установени следните нарушения:

-1 бр. нарушение на чл. 185, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – не е изпратено за публикуване на РОП обявление за приключване на договор за изпълнение на обществена поръчка. За установеното нарушение е съставен и връчен 1 бр. АУАН на отговорното длъжностно лице;

– 21 бр. нарушения на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС – не е приложен предварителен контрол за законосъобразност преди сключването на 21 бр. договора. За установените нарушения са съставени и връчени 21 бр. АУАН на отговорното длъжностно лице;

– 2 бр. нарушения на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС – не е приложен предварителен контрол за законосъобразност преди извършването на разход. За установените нарушения са съставени и връчени 2 бр. АУАН на отговорното длъжностно лице.

Сподели: