С наближаване на крайния срок за подаване на заявления за изплащане на левова компенсация по ЗУПГМЖСВ броят значително се увеличава

Отдел „Общинска собственост” подпомага дейността на Местната комисия по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ, води документацията, кореспонденцията с Националния компенсационен жилищен фонд и съхранява архива от 1994 г. както на вложители, с изплатена левова компенсация, така и на тези, които не са реализирали правата си. Служители от отдела поддържат актуалността на списъците на вложителите, които към настоящия момент са 6 000, като предприемат действия по актуализацията му и координират работата по и…

Код на новината : *120084.html

    

Сподели: