С над 10 % спадат регистрираните за година престъпления в МВР - Русе

С над 10 % спадат регистрираните за година престъпления в МВР – Русе

С над 10 % спадат регистрираните за година престъпления в МВР - Русе

Общият брой регистрирани в ОД на МВР – Русе престъпления през 2019 год. е 2236 броя, при 2495 броя за 2018г. и 2434 броя за 2017 год. Наблюдава се спад от 10,4 % на регистрираните престъпления спрямо предходната година, като в абсолютна стойност този спад се изразява в 259 бр. по-малко регистрирани престъпления.

От общия брой регистрирани престъпления през 2019 год., такива по криминална линия са 2063 броя, при 2292 броя за 2018г. и 2143 броя за 2017 год.

По икономическа линия през отчетния период са регистрирани 173 броя престъпления, при 203 броя за 2018 год. и 291 броя за 2017 год., като и тук се забелязва спад от 14,8 % спрямо регистрираните престъпления от този вид през предходната година. Този вид престъпност представлява незначителна част от общата регистрирана престъпност – 7,7%.

Общо разкритите престъпления през 2019 год. са 1154 броя, при 1136 броя за 2018г. и 1197 броя за 2017 год., като отчетената разкриваемост на престъпленията по криминална линия от полицията през 2019 год. е 49% (1095 бр. престъпления), при 46,3% за 2018 год. и 52% за 2017 год. От регистрираните 173 бр. престъпления по икономическа линия, разкритите съставляват 34 % (59 бр. престъпления), при 37% за 2018 год. и 29% разкриваемост за 2017 год.

Относително негативните показатели досежно криминалната престъпност, и по-конкретно броя на регистрираните и разкритите престъпления от този вид, дават отражение върху цялостната престъпност в района, като разкритите престъпления са 52% от общо регистрираните, при 45,5% за 2018 год. и 49,2% за 2017 год., което бележи ръст от 6,1% на разкриваемостта спрямо предходния отчетен период.

В обобщение, отчетната 2019 год. се основава на намаление на регистрираната престъпност и леко увеличение на разкриваемостта от полицията в района.

Сподели:

Още новини от деня