земя земеделие обработка

С над 21 % се качва средната цена на земеделската земя в Русенска област за година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1092       лв., което е с  21.7% над нивото на 2017 година. (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2018 г. – 1093 лв. е над средната цена  на тази категория земи за страната (980 лв.) с 11.5%.

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване на земята в област Русе през периода 2012 – 2018 година

(Лв./дка)

Категории на земята  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018
Земеделска земя – общо 612 729 839 838 1129 897 1092
       в това число:  
Ниви 616 729 843 841 1134 898 1093
Овощни насаждения 767 852 430 598 .. # #
Лозя 351 460 440 349 250 # #
Постоянно затревени площи 356 120 200 221 .. 721 333

„ # “ – прекъснат ред.

„ .. “ – конфиденциални данни.

През 2018 г. най-висока е цената на реализираните сделки със земеделска земя в общините Сливо поле – 1302 лв, Ветово – 1295 лв. и  Русе – 1264 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар земеделска земя спрямо предходната година е регистрирано в община Сливо поле – със 106.3 %  и 45.5% в община Русе. Само в  община  Борово се наблюдава незначителен спад  в цената на земеделската земя с 0.4% (табл. 2).

  • Средни цени на сделките със земеделска земя в област Русе по общини през периода 2012 – 2018 година

(Лв./дка)

Общини  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018
Област Русе – общо 612 729 839 838 1129 897 1092
Борово 521 659 826 839 .. 925 921
Бяла 450 661 626 863 1000 928 978
Ветово 658 941 869 993 1225 938 1295
Две могили 592 736 952 894 1097 978 1148
Иваново 624 734 919 785 1035 912 1016
Русе 873 680 825 569 1313 869 1264
Сливо поле 780 604 815 681 .. 631 1302
Ценово 477 701 723 940 956 840 948

„ .. “ – конфиденциални данни.

Цена на рентата на земеделска земя в област Русе през 2018 година

През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига  55 лв., което е с 3.8% над ценовото равнище от 2017 г. и 14.6 % над средното за страната(48 лв.).  55 лв. е и цената на рентата при нивите при 53 лв. за 2017 г. При постоянно затревените площи има спад на цената с 18.8% спрямо 2018 г.

3.        Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята в област Русе през периода 2012 – 2018 година

(Лв./дка)

Категории на земята  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018
Земеделска земя – общо 36 43 47 49 50 53 55
   в това число:
Ниви 36 43 47 49 51 53 55
Овощни насаждения 35 37 31 .. # #
Лозя .. 41 32 .. # #
Постоянно затревени площи .. 10 37 34 .. 16 13

„ # “ – прекъснат ред.

„ .. “ – конфиденциални данни.

„ – “ – няма случай.

През 2018 г. най-висока е цената за декар наета/арендувана земеделска земя в община Сливо поле – 65 лв. Известно увеличение в цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в почти всички общини. Най-съществено е увеличението в община Ветово – с 5.8 % спрямо 2017 г. Средната цена на рентата на земеделска земя в община Две могили запазва нивото си от предходната година. (табл. 4).

4.      Средни цени на рентата на земеделска земя по общини през периода

2012 – 2018 година

(Лв./дка)

Общини  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018
Област Русе – общо 36 43 47 49 50 53 55
Борово 32 38 42 45 50 48 50
Бяла 31 37 41 42 40 47 49
Ветово 36 42 46 52 50 52 55
Две могили 31 40 43 46 46 49 49
Иваново 38 43 46 46 52 51 52
Русе 41 49 52 56 51 60 61
Сливо поле 48 53 55 58 55 63 65
Ценово 32 36 44 46 .. 51 52

 „ .. “ – конфиденциални данни.

Методологични бележки

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология1 на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Наблюдението обхваща земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. Източниците за подбор на редпонденти са три: Годишен отчет на нефинансовите предприятия(със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиция в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покривацялата територия на страната.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи договори, сключени в календарната година, без значение за коя стопанска година са сключени и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда – минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде променено.

Цената на земеделската земя е платената на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената нарентата на земеделската земя е изплатената стойност на един декар в полза на собственика на земята, предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.).

Изчисляване на средна цена. На ниво община и област средната цена се изчислява като среднопретеглена с размера на съответстващите им площи, установени по време на наблюдението. На национално ниво и нивата NUTS1 (статистически зони) и NUTS2 (статистически райони) цената на единица площ се изчислява като среднопретеглена с размера на използваната земеделска площ от Наблюдението за структурата на земеделските стопанства, проведена от Министерството на земеделието и храните през 2013 година.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 – чл. 27 от Закона за статистиката.

Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата в селското стопанство в Република България са публикувани на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/11263.

Сподели:

Още новини от деня