съдебна палата русе

С над 25 % нараства броят на осъдените в Русенска област за година

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за 932 извършени престъпления. В сравнение с 2016 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 34.7%. Общо 884 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; 37 са извършени от двама, а 11 са с трима и повече извършители.

През 2017 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 1095, или с 24.7% повече от предходната година. Те представляват 3.3% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2016 г. 2.6%. С ефективни осъдителни присъди са 345 лица, а условно осъдените са 545. Оправдателни присъди са постановени на 17 обвиняеми, а 176 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 92, а този на условно осъдените – с 89.
Това съобщават от отдел „Статистически изследвания – Русе“ към ТСБ – Север.

През 2017 г. броят на осъдените лица в област Русе е 890. В сравнение с 2016 г. общият брой на осъдените в областта се увеличава със 181 или с 25.5%.

Делът им в общия брой на осъдените за страната е 3.4% при 2.5% за 2016 година. 790 лица (88.8%) са осъдени през 2017 г. за едно извършено престъпление, за две – 87, а за три и повече престъпления осъдителна присъда са получили 13 лица.

В структурата на осъдените лица през 2017 г. по видове престъпления 288 са осъдените за посегателства върху собствеността, които формират 32.4% от общия брой на осъдените лица в област Русе.

През 2017 г. в област Русе 292 лица са осъдени лица за извършени общоопасни престъпления. За извършени престъпления по транспорта и съобщенията са осъдени 247 лица, сред които преобладават получилите осъдителна присъда за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1.2 промила – 152 лица. За престъпления, свързани с наркотици са осъдени 32 лица.

За извършени престъпления против дейността на държавните органи, обществените организации и лица, изпълняващи публични функции, през 2017 г. в област Русе са осъдени общо 123 лица при 83 за предходната година. Относителният дял на наказаните за този вид престъпления достига 13.8% от общия брой на осъдените в област Русе. С най-голям брой и относителен дял са осъдените за незаконно преминаване през границата – 92 лица (74.8%).

От общия брой на осъдените лица през 2017 г. в област Русе 800 са с наложено наказание „лишаване от свобода” (при 635 през 2016 г.). От тях 289 лица(36.1%) – с лишаване от свобода до 6 месеца; 311 лица(38.9%) – с лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година; 177 лица(22.1%) – от 1 до 3 години. На 74 души през 2017 г. е наложено наказание пробация, на 3 – обществено порицание, а на 13 лица – глоба.

През 2017 г. коефициентът на криминална активност (осъдените лица на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население – на 14 и повече навършени години в областта) e 453 при 358 през 2016 година. Общият коефициент на криминална активност за страната е 421 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население, като при мъжете достига 802 на 100 хил. души (при 861 за област Русе), а при жените е 68 (при 70 за областта).

Разпределението на осъдените през 2017 г. лица в област Русе по пол и възраст е следното:
Осъдените мъже са 819 (92.0%), а осъдените жени са 71 (8.0%). Най-голям е броят и делът на осъдените лица от възрастовата група на 30 – 39 годишните – 239 лица (26.9%), следвани от 18 – 24 годишните – 179 лица, или всяко пето осъдено лице през годината.
При осъдените мъже най-голям е броят и делът на наказаните за общоопасни престъпления – 286.
При жените почти равен е броят на осъдените за извършени престъпления против собствеността – 24 ( 33.8%) и осъдените за престъпления против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 25 или 35.2%.
Осъдените непълнолетни лица (на възраст 14 – 17 г.) са 51, или 5.7% от осъдените в област Русе. Спрямо предходната година броят им бележи увеличение с 8.5%. 84.3% непълнолетни са получили осъдителна присъда за извършени престъпления против собствеността. Делът на осъдените непълнолетни през 2017 г. в област Русе надвишава регистрирания среден за страната – 4.5%. Коефициентът на криминална активност в тази възрастова група е 690 на 100 хил. души от населението и е по-висок от регистрирания среден за страната – 456 на 100 хил. души от населението в същия възрастов интервал.

Методологични бележки

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.
Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. – и на Специализирания наказателен съд Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.
Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.
В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.
В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.
В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.
В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.
Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.
Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.
Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.
Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление.
Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.
Коефициентът на криминална активност е изчислен като отношение на броя на осъдените лица към броя на средногодишното население за съответната година на 100 000 души.
Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник – Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Сподели:

Още новини от деня