Кметът Пламен Стоилов провери как работи машината за запечатване на фуги и пълнене на дупки

С над 400 са намалели продължително безработните в Русенска област за една година

През декември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 464, което надхвърля със 176 броя им през същия месец на миналата година. От тях без квалификация са 134, с работническа професия са 165, а специалистите със средно специално и висше образование – 165. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 81. Заетост е осигурена на 86 продължително безработни, както и на 96 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 220 безработни, което е с 19 повече отколкото през същия месец на миналата година. С посредничеството на дирекциите „Бюро по труда“ други 98 безработни са наети по програми и мерки за заетост през декември.

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 262.

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 184 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (81), търговията (30), транспорта (23), професионалните дейности и научните изследвания (13), образованието (10), селското стопанство (6) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през декември са заявени 78 работни места – по схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Към края на декември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5865. Техният брой се увеличава със 110 в сравнение с края на ноември. Като търсещи работа лица са регистрирани и 75 заети, 29 учащи и 81 пенсионери. Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани безработни и в област Русе. Средномесечният им брой през изминалата година е бил 6011 – с 540 по-малко в сравнение с 2017 г. Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 5,8%, което е с 0,6 процентни пункта по-ниско спрямо 2017 г.

Равнището на безработица за област Русе е 5,7%,при 5,6%през предходния месец. сравнение с декември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,7 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за декември 2018 г. е 6,1 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 26,1% /1060 безработни лица/, следват общините Ценово – 20,5% /364/, Борово – 18,3% /284/, Две могили – 14,0% /477/, Бяла – 11,6% /557/, Сливо поле – 7,5% /254/, Иваново – 7,0% /202/, и най-ниско в община Русе – 3,3% /2667/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 1867 (31,8%)от всички регистрирани безработни в областта. Съществено е снижението в броя на продължително безработните. За година техният брой е намалял с 404 лица или с 18%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 45%, с работнически професии – 32%, специалисти – 23%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 38%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 14%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 471.

Сподели:

Още новини от деня