2 модула на колумбарийна стена са монтирани в гробищен парк "Басарбово"

С над 5 декара ще бъде разширен гробищен парк „Басарбово“

Община Русе е собственик поземлен имот 63427.278.21, с площ 5 241 м2 по КККР на гр. Русе с АЧОС № 7398/04.03.2015г., вписан в СВ – Русе под № 196/09.03.2015г., том 6, вх. рег. 2464, дело 1184 и 63427.279.14 – полски път, без документ за собственост.

ПИ 63427.278.21 представлява земеделска земя с предназначение „нива” и е разположен в непосредствена близост до Гробищен парк „Басарбово“. Граничи с полски пътища на изток и запад, с идентификатори 63427.279.14 и 63427.278.62 – публична общинска собственост и нива – частна собственост на северозапад. Теренът е равнинен, незастроен и неблагоустроен, без данни за налична инженерна инфраструктура. Според извършените предварителни проучвания, предложеният терен от 5 241 м2 и част от 63427.279.14 – 749 м2, изобразени на скиците за служебно ползване към заданието, са подходящи за присъединяване към съществуващият  Гробищен парк „Басарбово“. За целта е необходимо да се присъедини и част от полски път 63427.279.14 с приблизителна площ – 749 м2.

По данни от Общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ възможностите на съществуващият  Гробищен парк „Басарбово“ са изчерпани и е наложително разширението му.

С предложението си за малко над 10 хил. лева БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД подписа договор с Община Русе за извършване на инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Русе“ за обект: „Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14 в местност „Арнаут дере” по КККР на гр. Русе“.

Сподели: