Общинските съветници на МК „БСП за България" подкрепиха плановете за развитие на Община Русе

С нова оценка ще бъде завършена процедурата по продажба на общинското жилище в Русе

В чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост (НУРУЖНННРЖОС), приета с Решение №628/27.05.2005 г. на Общински съвет – Русе, последно изменена и допълнена с Решение №835/24.03.2022 г., ежегодно по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя максимален брой жилища за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред, но не повече от 3% от общия брой на жилищата, включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

С Решение №645 по протокол №26/14.10.2021 г., Общински съвет – Русе е определил продажба на 48 броя жилища от включените в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от НУРУЖНННРЖОС, без къщите, определени за настаняване.

В изпълнение на Решение №877, прието с протокол №32/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе, е открита процедура за продажба на общински жилища на територията на гр. Русе, на настанените в тях наематели, като решението е частично изпълнено.

В точка 5.38 от диспозитива на горното решение, Общински съвет – Русе е дал съгласие за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.210.5.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ АПАРТАМЕНТ „А“ /3/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, със застроена площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,85 кв.м. и 4,309% ид. части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, предмет на АЧОС №10420/24.03.2022 г., вписан по надлежния ред в Службата по вписвания – Русе към Агенцията по вписвания, на Светла Йорданова Иванова на цена от 76 433,00 лв., без дължимите данъци и такси, определена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти.

Заявителката е отговаряла на условията по чл. 35, ал. 1 от НУРУЖНННРЖОС , и именно като такава е одобрено от Общинския съвет извършването в нейна полза на продажбата на обитавания от същата, под наем, апартамент.

След подадена от Светла Йорданова Иванова жалба до Административен съд – Русе, с влязло в сила на 19.05.2023 г. Решение № 125 / 02.05.2023 г., постановено от Административен съд – Русе, пети състав, по адм. дело № 297 / 2022 г., е отменен частично диспозитива на т. 5.38 от Решение № 877, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 32 / 19.04.2022 г. (с което е дадено съгласие за извършване на продажба на конкретното жилище, посочено по-горе, в полза на Светла Йорданова Иванова) – в частта на определената продажна цена за жилището. С посоченото съдебно решение, съдът е изпратил преписката на Кмета на Община Русе за изготвяне на нова пазарна оценка на продаваното жилище, съобразявайки чл. 22, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, към месец Март, 2022 г., по която да бъде извършена конкретната продажба.

В тази връзка, със заявление вх. №94С-14625-2/15.11.2023 г. до Кмета на Община Русе, г-жа Светла Йорданова Иванова отправя искане за финализиране на процедурата по продажба на общинското жилище, подробно описано в точка 5.38 от диспозитива на Решение №877/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе, при съобразяване и в изпълнение на влязлото в сила решение на Административен съд – Русе по адм. дело № 297 / 2022 г. по описа на съда.

Изготвена е нова експертна оценка от лицензиран оценител, съобразно която пазарната стойност на конкретното жилище, определена към месец март 2022 г., възлиза в размер на 62 015,00 лв. (Шестдесет и две хиляди и петнадесет лева), а нормативната стойност на същото възлиза в размер на 19 176,50 лв. (Деветнадесет хиляди сто седемдесет и шест лева и петдесет стотинки). Общинска администрация е приела така изготвената оценка на жилището. Данъчната оценка на продаваното жилище към 25.03.2022 г. е възлизала в размер на 14 874,40 лв. (Четиринадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки).

На 25 януари Общинският съвет ще определи продажна цена в размер на 62015 лв., без дължимите данъци и такси (които са за сметка на купувача), на жилищен имот, описан в т. 5.38 от Решение №877 по протокол №32/19.04.2023 г. на Общински съвет – Русе, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.210.5.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ АПАРТАМЕНТ „А“ /3/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, със застроена площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,85 кв.м. и 4,309% ид. части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, обект на АЧОС №10420/24.03.2022 г., вписан по надлежния ред в Службата по вписвания – Русе, определен за продажба в полза на Светла Йорданова Иванова.

Сподели: