С нова система за виденаблюдение ще се осуети замърсяването на рекултивираното депо в Две могили

С нова система за виденаблюдение ще се осуети замърсяването на рекултивираното депо в Две могили

По предложение на кмета на Община Две могили Божидар Борисов общинските съветници одобриха тази сутрин промени по бюджета на Община Две могили в приходната и разходната част и в инвестиционната програма.

Приходната част на бюджета се увеличава от очаквано преизпълнение на данък придобиване /пар. 13-04/ с 60 000 лв. и такса битови отпадъци /пар. 27-07/ с 12 648 лв., които ще бъдат насочени по параграф 61-02 за издръжка на регионалното депо за отпадъци и за отчисленията по чл.60 и чл.64 по Закона за управление на отпадъците в размер на 70 850 лв. и по  параграф 62-02 за неверифицирани разходи по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – компонент 1” в размер на 1 798 лв.

След приключване на рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в гр. Две могили е необходимо изграждане на система за видеонаблюдение, с цел предпазване от последващо замърсяване. До рекултивираното депо няма изградена електрическа мрежа, което налага направата на въздушна мрежа НН /ниско напрежение/ с усукан изолиран проводник за ел. захранване  на сметището. За изграждането на мрежата ще се наеме лицензирана фирма, като дейността  ще започне през декември 2020 г. и ще продължи до месец март 2021 г. Изпълнението ще започне с наличните по сметката на общината възстановени средства от отчисленията по чл.60 от ЗУО, които са в размер на 15 014 лв. За приключването на обекта през 2021 г. ще се заложат средства в Бюджет 2021.

Това налага да се направят съответните промени в Инвестиционната програма на общината за 2020 г.

Също така при приключване на някои обекти има остатъци, които ще бъдат насочени към други обекти.

Промените в инвестиционната програма са както следва:

– Намалява се стойността на обект „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница” с 1 лв. от субсидия;

– Намалява се стойността на обект „Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище „Н.Й. Вапцаров – 1914“ село Баниска, община Две могили, обл. Русе с 1 лв. от преходния остатък от 2019 г.

– Увеличава се стойността на обект „Основен ремонт, преустройство и модернизация на блок А-А и на блок Б в ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили” с 80 719 лв. – от субсидия 1 лв. и от неусвоен преходен остатък 1 лв.;

– Намалява се стойността на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две могили“ с 10 715 лв.;

– Открива се нов обект „Направа на въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник за ел.захранване на сметище гр. Две могили” на стойност 15 014 лв.

Сподели: