С няколко интересни инициативи приключи работата по проект “Различни заедно вървим по пътя към училището родно”

наука и образование интелигентен растеж

В изпълнение на проект “Различни заедно вървим по пътя към училището родно”, по договор BG05M2OP001-3.001-0050-С01, Оперативна програма: “Наука и образование за интелигентен растеж”, Процедура: BG05M2OP001-3.001 “Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” с  Бенефициент ДГ “Чучулига”, гр. Русе и партньори Община Русе и Фондация “Устойчиво общество” през месец декември 2017 г. се проведоха заключителните инициативи.

Състезание под надслов “Обичам България“ е финалната инициатива на  ателие „Родолюбци“. Разделени на два отбора, децата се ориентираха добре по карта,  разходиха виртуално присъстващите из забележителностите на град Русе,  рецитираха  стихове и пяха песни за Родината.

Финалната изява на  Ателие „Млад предприемач“ бе състезание „Стани богат“. Обединени като един „Отбор на знаещите“,  децата се състезаваха срещу  компютъра и неговите въпроси от различен характер. Децата показаха натрупани математически познания, владеене на елементарна икономическа терминология, развито логическо мислене и предприемачески дух.

Със спортен детски празник „Бързи, смели, сръчни“ финализира работата си клуб „Спортисти-туристи“. Участниците в организираните спортни игри, разделени на отбори, показаха колко бързо могат да бягат, колко са ловки когато пренасят тояжки и колко са смели, когато преминават през поставените препятствия.

Децата от ателие „Измислици-премислици“  представиха пред 40 деца от детската градина драматизация по класическата детска приказка „Дядо и ряпа“. В тази сценична изява децата творчески интерпретираха приказката и показаха артистични умения.

Децата от ателие „Арт-творилница“ зарадваха деца и родители от ДГ “Чучулига“  с изложба, подредена в зимната градина на детската градина.

За контакти: ДГ ”Чучулига”, e-mail: chuchuligi@abv.bg, тел. 0878/431 405; 0885/267 119.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  BG05M2OP001-3.001-0050-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сподели:

Още новини от деня