С парите от продажбата на бившето училище в Малко Враново ще ремонтират читалището там

Предстои продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Малко Враново, община Сливо поле и представляващ: застроено дворно място с площ от 7070 квадратни метра, заедно с построената в имота масивна двуетажна сграда (бивше училище) със застроена площ от 408 квадратни метра. Това ще стане при начална тръжна цена на имота сумата от 65 075 лв. без ДДС, която сума представлява определената от независим лицензиран оценител пазарна оценка на имота.

Средствата от продажбата ще се изразходват за ремонт и подобряване на материално-техническата база на сградата, ползвана от Народно читалище „Христо Ботев 1928 г.“ – село Малко Враново, а в случай на недостиг ремонтът ще се дофинансира от общинския бюджет.

Сподели: