Временно се отлага връщането на закупените билети за "Мартенски музикални дни" за периода до 13 април

С по – малко средства ще се проведе 60-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”

Предстои утвърждаване програмен и финансов план за 60-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”, който, ако обстоятелствата позволяват, ще се проведе от 12 до 28 март 2021 г.

Проектобюджетът за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2021 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. декември 2020 г. Общата рамка на бюджета на фестивала за 2021 е 235 000 лв., при размер на общинската субсидия от 135 000 лв. и приходи от други източници в размер на 100 000 лв. 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Приходната част на бюджета за 60-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ възлиза на 235 000 лв. и покрива планираните за подготовката и провеждането на фестивала дейности в програмната и организационна част.

Поради икономическата криза и невъзможността да се разчита на значителни приходи от спонсори и дарения, разчетите по приходната част на фестивалния бюджет предвиждат намаление на общата рамка на бюджета спрямо плановите норми за 2020 със 115 000, в съотношение 135 000 лв. общинска субсидия и осигурени средства от други източници в размер от 100 000 лв.                                                                                                                                                                                                            Таблица 1

ИзточнициПлан 2020План 2021% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             350000235000 
1. Община Русе17500013500057,5 %
2. Други приходи  175000   10000042,5 %

Таблица 2

Други приходиПлан 2020План 2021
ОБЩО ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.:175000100000
Министерство на културата (трансфер)6000040000
Приходи от други източници в т.ч.:11500060000
Приходи от продажба на билети                                                             4500020000
Приходи от спонсорство и реклама, в т.ч. 3500 преходен остатък5500015000
Приходи от дарения, в т.ч. 22300 преходен остатък  от 2020 г.1500025000

Видно от Таблица 2 и по причини, свързани с икономическата и финансова криза, намаление на разчетите за 2021 се наблюдава във всички приходни пера на бюджета. Най-съществен е делът на приходите от други източници, където прогнозно се очакват постъпления в размер от 60 000 лв.

Поради ограниченията, свързани с провеждане на събития на закрито и пълняемост на залите до 30% от капацитета, видно от Таблица 2, сериозно намаление се очаква на приходите от продажбата на билети. Икономическата криза ни прави по-предпазливи и по отношение на очакваните приходи от спонсорство и реклама. От планираните 55 000 за 2020 г., очакваните приходи от реклама през 2021 са намалени на 15 000, като в това число е калкулиран и перходен остатък от 2020 в размер на 3 500 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на 235 000 лв. Разчетена е в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и е разработена на база действащи цени на услугите към м. декември 2020.   

                      Таблица 3

  ДейностиПлан 2020План 2021
Общо разходи в т.ч.350000235 000
Програмни разходи  296127183874
Организационно-технически разходи  5387351126

Видно от Таблица 3 с най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи и включват основно разходите за възнаграждения, самолетни билети и пътни разходи на артистите и съставите. Наблюдава се обаче значителен спад на обема на разходите за хонорари и пътни разходи със 112 253 лв. спрямо разчетите от 2020 и е свързан преди всичко с икономичното планиране на програмните разходи.

Данните в Таблица 4 отразяват структурата на организационно-техническите и логистични разходи, свързани с провеждането на фестивала и включват разходите за техническото обслужване на залите и концертите, рекламните разходи (интериорна и екстериорна реклама, афиши, високотиражен двуезичен диплян, диплян музикална академия, двуезичен рекламен каталог, рекламни листовки) хотелско настаняване на участниците, разходи за акордиране на клавишните инструменти, осигурителни вноски, командировъчни, членски внос към БФА и др.

Не се предвижда завишение на разходите и в раздел „Организационно технически разходи“, където също се забелязва редукция на планирания за 2021 обем с 2 747 лв.

                                                                                                                                           Таблица 4

Организационно-технически разходиПлан 2020План 2021
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:5387351126
Сценичен, технически и обслужващ персонал81009000
Реклама977010000
Хотелско настаняване1224911736
Трансфер на състави Букурещ – Русе – Букурещ с автобус48001390
Акордиране, автори на текстове за концертните програми (общо 21 бр.)36504100
Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски,  командировъчни разходи, авторски права, пресконференции, членски внос БФА, издаване на СД с архивни аудио записи  15304  14900  

Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от преките разходи по бюджета, се реализиратв Русе (хотелиерски, логистични услуги и организационно-технически екипи, други местни услуги) и представляват реален икономически принос за града.

В заключение, следва да обърнем внимание и върху факта, че ранният етап на планиране на  фестивалния бюджет носи редица неизвестни от гледна точка, както от неясната към настоящия момент икономическа среда, така и от динамиката в цените на услугите. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да наложи допълнителни икономии в разходната част на бюджета, както и корекции в предварително обявената програма.

Изводи:

  • Към настоящия момент бюджетът е балансиран и реалистичен;
  • Разходната част е развита максимално икономично;
  • Прогнозите за външното финансиране са винаги рискови и изпълнението на предвиденото по бюджета зависи – особено сега, в ситуацията на финансова и хуманитарна криза, от обективното развитие на ситуацията в страната и Европа. 
Сподели: