Община Иваново

С по 200 лева ще бъдат подпомогнати 4 семейства на първокласници в община Иваново

В деловодството на Общински съвет има постъпили 4 заявления за отпускане на еднократна помощ по чл.1, т.2 от Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе, които са разгледани на заседание на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма, здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност и становището е, че отговарят на изискванията за отпускане на еднократна помощ при постъпване на дете в първи клас съгласно приетата Наредба. Във връзка с това, предложението на Постоянната комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми е за всяко от тях да бъде отпусната финансова помощ в размер на 200 лв. Предстои през този месец общинските съветници да дадат своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане на семейства,  в които има деца – първокласници.

Сподели: