С промени в Наредба № 26 се дава възможност за хранене на безстопанствени животни в Община Русе

Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Според чл. 137, ал. 10 от същия закон ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите. На това основание е издадена Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В чл. 4а, ал. 1 от този подзаконов нормативен акт са определени максималния брой животни, които могат да бъдат отглеждани в личните стопанства на физически лица.

От друга страна в чл. 2, ал. 2 на Наредба № 26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, Общинския съвет – Русе е определил броя животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе. Тази уредба е остаряла и не съответства на последните изменения на чл. 4а, ал. 1 от Наредба№44 от 20.04.2006 за ветеринарномедицинските изисквания на животновъдните обекти. Това е и причината за изготвянето на настоящия нормативен акт.

С настоящото предложение се предлага съветът да определи максимално допустимия брой отглеждани животни в личните стопанства на физическите лица. Целта е да не бъдат ограничавани стопаните, желаещи да сами да отглеждат селскостопански животни и същевременно да бъде съобразен техния брой с максимално допустимия, определен от държавата.

Предложението касае и промени в чл. 11 на Наредба № 26 на Общински съвет – Русе. Съгласно този текст от наредбата се забранява храненето на безстопанствени животни в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. В същото време според чл. 151, т. 14 от ЗМДТ е забранено храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. Според съществуващата съдебна практика такава забрана пряко противоречи чл. 151, т. 14 от ЗВМД, тъй като в този текст е разписана не забрана за хранене като цяло, а конкретно забрана за храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. С оглед на това забраната за хранене на безстопанствени животни в общинската наредба следва да бъде отменена. Противоречието на нормата с нормативен акт от по-висока степен е причината за предлаганото изменение.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА общинският съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Отчитайки особеностите на населените места и с цел запазване на обществения интерес, породен от необходимостта за опазване чистотата на обществените места, предотвратяване риска от разпространението на зарази и появата на агресивни животни в близост до обществени сгради и входовете на жилищните сгради в населените места на територията на общината, считаме че общинският съвет е компетентен да определи места, където да става храненето на безстопанствените животни.  На следващо място това безспорно е и въпрос от местно значение, който не е в компетентността на друг орган. В проекта за нормативен акт се предвижда храненето на безстопанствени животни да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.  

В резултат от приемането на настоящия нормативен акт се очаква да се ограничи замърсяването на обществените места на територията на Община Русе и ясно да се определят възможностите за извършване на храненето на безстопанствени животни.

Днес Общински съвет – Русе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В член 2, ал. 2 от наредбата придобива следната редакция:

Броят на селскостопанските животни в кварталите “Средна кула”, “Долапите” и “Образцов чифлик” и в селищно образувание “ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е както следва:

1. до два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

2. до десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

3. до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

4. до два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

5. до десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

6. до петдесет възрастни птици независимо от вида;

7. до сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

§2 Чл.11  се изменя както следва:

Чл.11  (1) Храненето на безстопанствени животни на територията на населените места в община Русе може да се извършва извън и не в непосредствена близост до детски площадки, дворове на детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, жилищни входове, под тераси и други общи части на жилищните сгради, като не се допуска замърсяване на обществени пространства и при стриктно спазване на хигиенните условия.

(2) Храната и водата, давана на безстопанствените животни следва да отговаря на изискванията на действащото законодателство, в това число и на Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

зил изискванията по чл.7, т.8 се наказва с глоба от 20 до 40лв., а  при повторно нарушение  – с глоба от 40 до 60лв .

Председателят на групата на „Патриотите – ВМРО“ в местния парламент Асен Даскалов предложи някои промени в Наредбата, които бяха одобрени от администрацията, а след това и от общинските съветници. Новото е, че се забранява хранене на безстопанствени животни на разстояние 30 метра в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. Забранено е и храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. За нарушителите се предвиждат санкции в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение, санкцията ще стига до 1000 лв.

Сподели: