С първа копка на ул. Баба Тонка в гр. Ветово започна изпълнението на проект по обновяване на уличната мрежа в община Ветово

С първа копка на ул. Баба Тонка в гр. Ветово започна изпълнението на проект по обновяване на уличната мрежа в община Ветово

С първа копка на ул. Баба Тонка в гр. Ветово започна изпълнението на проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, а именно „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Баба Тонка“ и ул. „Желю Войвода“ гр. Ветово и рехабилитация и реконструкция на ул. „Дянко Стефанов“ и ул. „Димчо Дебелянов“ гр. Глоджево”.

Съществуващото състояние на уличните настилки и на четирите улици е много лошо. Старата асфалтова настилка е силно компрометирана, на много места липсва и платното е изровено.

Целта на проекта е да подобри транспортно – експлоатационните характеристики на улиците и осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване.

Сподели: