С 10 щатни бройки се увеличава числеността на ОП "Паркстрой - Русе"

С 10 щатни бройки се увеличава числеността на ОП „Паркстрой – Русе“

В отдел „Чистота“, в дейност „Поддържане на чистота“, към ОП „Паркстрой -Русе“ към настоящия момент са назначени общо 35 броя работници и служители. Извършват се дейности в направление: обществена хигиена на площад „Свобода“, пешеходна зона на ул. „Александровска“, подлези и надлези, почистване на замърсени площи от битови, строителни, растителни и други отпадъци и извозването им до регионално депо – Русе, или за преработка. Разширява се предмета на дейност на отдела в посока стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе. За подобряване на контрола от страна на Община Русе са назначени 4 броя служители, които оперират на автокантара на регионално депо. По този начин ще се осъществява непосредствен контрол върху оператора на депото и върху сметоизвозващите фирми. Също така се увеличават бройките за шофьори във връзка с придобиването на нова специализирана техника за почистване, дезинфекция и метене на алеи и улици. Целта е да се увеличи извършваната дейност от общинското предприятие за сметка на възлагане на външния изпълнител по обществена хигиена.

След направени разчети, за възможността за извършване на гореописаните дейности, от 01.07.2021 година, следва да се увеличи числеността с 10 щатни бройки в отдел „Чистота“, като общата численост на персонала на предприятието се променя на 90 (деветдесет) щатни бройки.

С приемането на този правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ ще се постигнат следните цели – по-целесъобразно разходване на бюджетни средства. С приемането на предлаганата промяна се очаква постигане на икономия на бюджетни средства.

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ да противоречи на правото на европейския съюз.

Предстои след месец Общински съвет – Русе да реши:

  1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 10 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието става 90 (деветдесет) щатни бройки.
  2. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§ 1. Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, се заменя с Приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Паркстрой-Русе““, с обща численост на персонала – 90 щатни бройки, структурирани съобразно приложение № 1 – неразделна част към настоящия Правилник за изменение.

Сподели: