зала на смеха

Терените на залата на смеха и бившите самолети ще бъдат отдадени под наем

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                   

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.                  

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Съгласно план-схема по чл. 56, ал. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ към ПУП – ПЗ за Парк на Младежта, гр. Русе, одобрена с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 17 / 11.09.2008 г., са определени позиции за преместваеми увеселителни обекти по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗУТ – атракционни съоръжения „самолети“ и „лодки“. Към настоящия момент в посочените позиции няма монтирани и функциониращи увеселителни обекти и същите не са предмет на валидно възникнало и съществуващо правоотношение.

С оглед облагородяване на посочените локации в Парка на младежта, гр. Русе, които да станат притегателен център за жителите и гостите на града, кметът на Община Русе предлага на Общински съвет – Русе да вземе решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на конкретните части от Парка на младежта в гр. Русе, съобразно одобрената с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 17 / 11.09.2008 г. план-схема към ПУП-ПЗ – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми увеселителни обекти – атракционни съоръжения „самолети“ и „лодки“, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.30.7 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, Парк на младежта, представляваща Зала на смеха, със застроена площ 99,00 кв. м, масивна, едноетажна, с предназначение: Спортна сграда, база, предмет на АЧОС №7803/ 02.06.2016 г., спрямо която да бъдат извършени ремонт, възстановяване и обновяване, съобразно разработена и приложена към настоящото предложение количествена сметка, от наемателя, съобразно сключения въз основа на проведената тръжна процедура договор за наем.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, заедно, на следните части от имот – публична общинска собственост, и сграда – частна общинска собственост, за увеселителни (атракционни) дейности и игри, както следва:

1.1. Част от ПИ 63427.1.30 – публична общинска собственост, с размери 14 м / 9 м, с площ от 126 кв.м., за поставяне на преместваем увеселителен обект – атракционно съоръжение „лодки“, в гр. Русе, „Парк на младежта“, съобразно предвижданията на план-схема по чл. 56, ал. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, към ПУП-ПЗ на Парк на младежта, гр. Русе, одобрени с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе, по протокол № 17 / 11.09.2008 г., заедно с

1.2. Част от ПИ 63427.1.30 – публична общинска собственост, с площ от 154 кв.м., за поставяне на преместваем увеселителен обект – атракционно съоръжение „самолети“, в гр. Русе, „Парк на младежта“, съобразно предвижданията на план-схема по чл. 56, ал. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, към ПУП-ПЗ на Парк на младежта, гр. Русе, одобрени с Решение № 279, прието от Общински съвет – Русе, по протокол № 17 / 11.09.2008 г., заедно със

1.3. Сграда с идентификатор 63427.1.30.7 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, Парк на младежта, представляваща Зала на смеха, със застроена площ 99,00 кв. м, масивна, едноетажна, с предназначение: Спортна сграда, база, обект на АЧОС № 7803 / 02.06.2016 г.,

при начална тръжна месечна наемна цена общо за всички описани по-горе обекти в размер на 1891,00 лв. (Хиляди осемстотин деветдесет и един лева) без включен ДДС.

Като тръжно условие по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, при провеждане на публичния търг с явно наддаване, ще бъде установено, че спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава за своя сметка, в полза на Община Русе, през време на действие на наемния договор, да извърши ремонт, възстановяване и обновяване на сграда 63427.1.30.7, съобразно количествена сметка, неразделна част от настоящото решение, до 6 (шест) месеца след сключване на договор за наем. За извършените дейности по ремонт, възстановяване и обновяване, Община Русе няма да дължи цена или друго обезщетение, като след прекратяване на договора за наем, ремонтираната и възстановена сграда 63427.1.30.7 следва да бъде върната в това състояние обратно на Община Русе. Същото да бъде записано, респ. уговорено, в проекта на договор за наем (неразделна част от утвърдената тръжна документация), респ. в сключения въз основа на проведената тръжна процедура договор за наем.

Сподели: