Ще се мисли за увеличение на дневния оклад за дете в общинските детски градини в Русе

Терени за електромеханични люлки ще бъдат отдадени в кв. „Здравец“ и по ул. „Борисова“

Време за прочитане: 4 мин.

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, атракционни съоръжения, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), при спазване на изискванията на чл. 56 от Закона за устройство на територията и на Наредба № 7, на Общински съвет – Русе.     

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.   

С Решение №131, прието с Протокол №8 от 23.04.2020 г., на Общински съвет – Русе, е одобрено допълнение на „Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе“, с което се предвиждат 10 нови позиции за разполагане на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки. Новите предвиждания за поставяне на атракционните съоръжения засягат имоти – ЧОС, и са предвидени като елементи (позиции) в допълнената „Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе“ както следва:

  1. Позиция №1713 – гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.65;
  2. Позиция №1716 – гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по ул. „Петрохан“, ПИ 63427.7.150;
  3. Позиция №1717 – гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601;
  4. Позиция №1718 – гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601.

С писмо с регистрационен индекс ВП-1227#1/29.05.2020 г., Главният архитект на Община Русе е предоставил извадка от общата схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе с нанесени номера на посочените по-горе позиции.

Предвид гореизложеното, кметът на Община Русе предлага на Общински съвет – Русе да:

I. Одобри конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.65, т. 1713 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6. 2. от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

II. Одобри конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по ул. „Петрохан“, ПИ 63427.7.150, т. 1716 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6. 2. от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

III. Одобри конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, т. 1717 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6. 2. от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

IV. Одобри конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, т. 1718 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6. 2. от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

Общинските съветници дадоха днес своето одобрение.

Сподели:

Още новини от деня