газстанция стадион дунав русе

Теренът под газстанцията до стадион „Дунав“ трябва да бъде предаден на Община Русе, реши съдът

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на „Адакс Рибчеви“ ООД, ЕИК 117632984, със седалище гр. Русе, представлявано от управителя И. С. Р., срещу Заповед № РД-01-3341/05.11.2019 г. на кмета на Община Русе, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОС е наредено: т.I. изземване от държане на дружеството на следния имот: терен с площ от 836 кв.м., ограден с метална ограда от всички страни, имащ портална врата за достъп на моторни превозни средства откъм ул. „Чипровци“, гр. Русе, граничещ с паркинга на магазин „LIDL“ (ЛИДЛ), тротоара и уличното платно на ул. „Чипровци“, и с трибуните на стадион „Дунав“, заключен между точка 1 с координати X 4856876.24 и Y 538357.01; точка 2 с координати X 4856896.00 и Y 538326.83; точка 3 с координати X 4856875.33 и Y 538313.56; точка 4 с координати X 4856858.11 и Y 538341.44, и точка 5 с координати X 4856875.00 и Y 538356.62, онагледен на комбинирана скица, с посочен регистър на координатните точки – неразделна част от настоящата Заповед, изработена от правоспособно лице по геодезия и кадастър инж. Я. Н. Н., вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър при АГКК, представляващ реална част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.7.782 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на целия имот – 49 849 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за други видове спорт, с административен адрес гр. Русе. Община Русе, Област Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ № 6 (представляващ спортен комплекс „Дунав“), с предходни идентификатори на имота – 63427.7.764; 63427.7.755; 63427.7.754, при граници и съседки поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Русе 63427.7.756; 63427.7.240; 63427.7.125; 63427.7.126; 63427.7.239; 63427.7.128; 63427.7.724; 63427.7.243 и 63427.5.820, собственост на Община Русе, удостоверено със съставен Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 9521/01.11.2019 г. (вписан в Службата по вписвания – Русе под № 194, т. 37, н.д. 7744, ДВР 14220. вх. № 14468 от 01.11.2019 г.);  т.II – „АДАКС-РИБЧЕВИ“ ООД трябва да предаде фактическата власт спрямо посочения в т. I терен обратно на собственика – Община Русе празен, освободен от всякакви вещи, посредством и по повод на които дружеството осъществява неоснователното държане на реалната част от ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.782, описана в т. I, в 14-дневен срок от получаване на покана за доброволно изпълнение и т.III.

При пропускане на срока за доброволно изпълнение по предходната точка, настоящата заповед следва да бъде изпълнена принудително, по реда, регламентиран в АПК, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, съгласно чл. 65, ал. 3 ЗОС. При принудителното изпълнение теренът следва да бъде освободен от всички вещи, посредством и по повод на които ,.АДАКС-РИБЧЕВИ“ ООД, ЕИК 117632984, осъществява неоснователното държане на реалната част от ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.782. описана в т. I, и върнат обратно на собственика Община Русе. Принудителното изпълнение се осъществява за сметка на „АДАКС-РИБЧЕВИ“ ООД, ЕИК 117632984. Доставчиците на електрическа енергия и вода следва да прекъснат електрозахранването и водоснабдяването на обекта, като осигурят необходимите квалифициран персонал и техника за извършване на посочените действия.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня