БСТ

Теренът под тотопункта срещу бл. „Мара Манева“ е предоставен на БСТ под наем за 5 години

Постъпило е заявление с регистрационен индекс НО-02-4 от 24.03.2023 г. за предоставяне под наем в полза на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ част от терен – частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 15,18 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, срещу бл. „Мара Манева“, т. 187 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.

Съгласно чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Държавата и общините може да предоставят на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ подходящи помещения и терени за неговата дейност, без търг или конкурс, при спазване на правилата в областта на държавните помощи и съгласно Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 14, ал. 2, изр. първо от ЗОС, свободни имоти или части от тях – частна общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общинския съвет, при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 ЗОС – след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без провеждане на търг или конкурс или е определен друг ред. Именно такава специална правна норма, създаваща ред за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, в отклонение от общото правило на чл. 14, ал. 2 от ЗОС за провеждане на състезателна процедура, се явява чл. 103, ал. 3 от ЗФВС. Считам, че заявление, рег. индекс НО-02-4 от 24.03.2023 г. попада в приложното поле на посочената специална законова норма, с оглед на специалното субективно качество на заявителя.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се отдаде под наем, при спазване на правилата в областта на държавните помощи, за срок от пет години,на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“,ЕИК 202766380,част от терен – частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 15,18 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, срещу бл. „Мара Манева“, т. 187 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 72,00 лв. без включен ДДС.

Сподели: