газ газов котлон

Топлоелектрическа централа ще изгради русенска фирма

Русенската „Брани-90“ ООД има инвестиционно предложение за изграждане на топлоелектрическа централа с газова турбина – произвеждаща електрическа и топлинна енергия с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Когенераторната газова турбина ще се включи в производствения цикъл на съществуващаинсталация за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти.

Сподели:

Още новини от деня