топлофикация Русе

„Топлофикация Русе“ ЕАД изясни ползите от третирането на отпадъци като добра алтернатива на сметищата

От няколко години се говори за съвместния проект между „Топлофикация Русе“ ЕАД и Община Русе за построяване на сепарираща инсталация, в която да се приема изцяло отпадъците на района и в нея да се отделя т.нар. RDF, който да се използва при производството на енергия. За ползите от проекта се обърнахме към неговия ръководител инж. Йордан Георгиев, който има богат опит при оползотворяването на отпадъци, освен това е и еколог по образование.

– Г-н Георгиев, в момента Вие ръководите проекта за сепариращата инсталация към „Топлофикация Русе“ ЕАД, бихте ли ни разяснили повече за осъществяването на тази идея?

– Идеята за реализирането на проекта за сепарираща инсталация, посредством която да се отделя и преработва част от боклука на града се появи в търсене на вариант да намалим себестойността на произвежданата от нас енергия и положителното е, че едновременно с това ще работим и в унисон с усилията на Европейския съюз големите градове постепенно да намаляват количеството битови отпадъци, които се изхвърлят на сметищата.

– Нашата сепарираща инсталация е съвместен проект с Община Русе, в който си партнираме като планът е при нас да постъпва целият боклук на района, ние да го сепарираме и част от него да бъде оползотворяван в производствената ни дейност. Ние ще сепарираме т.нар. RDF. Този отпадък представлява смес от материали, за които е характерна по-висока горимост в сравнение с елементите в общия поток отпадъци, в него се съдържат най-много хартия и пластмаса.

– От къде дойде идеята за внедряването в производствения Ви процес именно на тази технология?

– Сепарирането на битови отпадъци, последващото обработване на рециклируемите материали и внедряването на полученото гориво в производството на енергия е технология, която от много години се използва в множество развити европейски страни и до момента не са констатирани негативни въздействия, тъй като самите инсталации са снабдени със специални очистващи съоръжения, които не позволяват на вредните частици да постъпват във въздуха, а биват унищожени още в инсталацията. Например, във Виена функционират няколко завода за производство на енергия от отпадъци и общият им капацитет е толкова голям, че в Австрия е забранен износът на отпадъци. В един от заводите има свободни мощности и тъй като Италия е в огромна криза с битовите отпадъци държавата сключи договор с австрийската компания EVN да преработи 70 000 тона боклуци, натрупани през тази година от домакинствата на Рим. В съоръжението отпдъците биват изгаряни и преработени в горещ дим, който от своя страна генерира пара. Парата бива доставена до съседната електроцентрала, където бива преработена в електричество, захранващо 170 000 къщи в провинция Долна Австрия.

Примери има от други развити държави, като Дания, Великобритания, Франция, Полша.

– Как ще коментирате въпроса с множеството сметища в нашата страна?

– Сметищата са една доста чувствителна тема за гражданите, защото те пряко усещат вредата от тях. За съжаление на много места заради тези сметища се унищожава природата, а без съмнение България има много природни богатства, които е важно да пазим. Към момента липсва оценка за влиянието на сметищата върху околната среда. Излишно е да се споменава реалната опасност от запалването им и това как само един пожар, който тлее с дни, повишава в пъти наличието на вредни прахови частици във въздуха.

– Депата в нашата страна, особено нерегламентираните, не са малко и вече няколко пъти Европейската Комисия заплашва България с глоби, ако не бъдат пригодени към законодателството на ЕС. Според него събирането на отпадъци в депа трябва да бъде единствено последна алтернатива и може да се извършва само при условие, че са избегнати последиците за здравето на хората и за околната среда. Много по-полезно е отпадъците да се оползотворяват в производствената дейност на едно производствено предприятие, отколкото да се оставят свободно да се разлагат на открити площи и да носят зарази. Горенето на RDF само по себе си представлява един ефективен и по-евтин начин да се изпълняват изискванията на Европейския съюз за ограничаване на депонирането на битови отпадъци.

– Доколко Вашата инсталация ще реши всички тези проблеми?

– Тези въпроси не могат да бъдат решени само с построяването на една подобна инсталация в един български град, но смятаме, че нашите усилия, могат да бъдат пример и за други Дружества, които да инвестират в подобни съоръжения. В България има достатъчно топлофикационни дружества, захранвани от въглища, в които биха могли да се оползотворяват част от генерираните на територията на страната отпадъци. Това несъмнено би оказало положително влияние на крайната себестойност на енергията, произвеждана от тях, тъй като и въглищата като горива са доста скъпи.

Сподели:

Още новини от деня