административен-съд

„Топлофикация Русе“ спечели дело в Административния съд срещу ОбС – Русе

В жалба до Административен съд – Русе „Топлофикация Русе“ изтъква, че при издаване на обжалвания административен акт /решение № 1351/18.05.2023 г. на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 48/18.05.2023 г., с което е одобрен ПУП-ПУР, ИПУР, ПР и ИПР от о.т. 341 по [улица]до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на [населено място] не е спазен задължителният принцип за съразмерност, указан в чл. 6 от АПК, изискващ административният акт и неговото изпълнение да не засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. С Решение № 489, прието с Протокол № 22/22.04.2021 г. Общински съвет – Русе одобрява задание и разрешава изработване на ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на [улица] по [улица]до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134. Мотивите на това решение, така както са изложени в протокола, е да се попълни липсваща или частична улична регулация и регулация на [улица]с цел бъдещ основен ремонт на тази улица в полза на фирмите, които имат имоти на тази улица. В резултат на това решение изготвеният проект предвижда създаване на четирилентов път клас 36 2+2, което противоречи с целта на закона, тъй като не е съразмерно.

С обжалваното изменение на план за регулация се предвижда отнемане на площ от производствената площадка на ТЕЦ-Изток, който е обект със специално предназначение с право на собственост върху мрежи на техническата инфраструктура и е част от електроенергийната система на Република България. Липсват данни да са разгледани и други възможности – например да се отчужди територия от другата страна на [улица], където няма специални обекти, дори няма трайно прикрепени сгради. В същото време предложението на кмета на община Русе е обосновано с чл. 108, ал. 5 ЗУТ, че предвижданото изменение е предпоставка за икономически осъществими инвестиционни намерения.

Сочи се, че дейността „производство на електроенергия“ е включена в ПМС №181/2009 на МС за определяне стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. С осъществяване на тази дейност, за която е и издадената лицензия на „Топлофикация Русе“ АД за територията на община Русе, тя е част от електроенергийната система на България и съгласно специалните нормативи, които я уреждат има задължение за непрекъсваемост на доставките на електро и топлоснабдяване.

Видно от Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите, оперативният дежурен персонал в електроенергийните обекти може да прекъсва работата на съоръженията и разполага с такава оперативна самостоятелност само в случаи, свързани с опасност за здравето или живота на хора, опасност от замърсяване на околната среда, предотвратяване и ликвидиране на аварийни ситуации и при опасност от нанасяне на значителни материални щети на обекти на електроенергийната система или на потребителите.

Съгласно § 2 от ПЗР от Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите и оценка на риска за тях, стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, определени в списъка – приложение към Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г), се приемат за установени критични инфраструктури.Съгласно легалното определение „критична инфраструктура“ е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции. В тази връзка жалбоподателят счита, че „Топлофикация Русе“ АД е обект със специално предназначение, стратегически обект от значение за националната сигурност и обект с национално значение, нормалното функциониране на който е обвързано с работата на един от основните отрасли на икономиката на страната. Лицата, извършващи дейности по Закона за енергетиката, включени в списъка, се ползват със защита, която включва организиране и контрол на физическа защита на обектите и информационна закрила, осъществявана чрез административни, организационни и технически мерки.

В обхвата на новата улична регулация „Топлофикация Русе” АД има изградена подземна и надземна техническа инфраструктура подземни е надземни проводи.

С Окончателния проект за обект: „ПУП – ПУР, ИПУР, ПР, ИПР на [улица] по [улица]до тупик в ИПЗ, завършващ в о. т. 10134 по плана на [населено място]”, предложен от Община Русе за съгласуване, в значителна степен се засягат надземните тръбопроводи и съоръжения, както и техните опорни конструкции.

Редът за изготвяне и одобряване на ПУП и ИПР е уреден в специалния Закон за устройство на територията. В този случай изискванията на ЗУТ се съдържат в императивните разпоредби на чл. 129, ал. З, т.2 , б. „б“ от ЗУТ, предвиждащо, че ПУП за обекти с национално значение се одобряват със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл. 128, ал. 13, т. 2, б. „б“ от ЗУТ проектът на ПУП, касателно обекти с национално значение, следва да бъде разгледан от Национален експертен съвет преди одобряването му.

Формално процедурата е започнала по заявление от 05.04.2023 г. на община Русе за одобряване на приложен проект за подробен устройствен план за ПУП-ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на ул. „ТЕЦ-Изток“ от о.т. 341 до тупик в източна промишлена зона.

На 06.04.2023 г. работна група към ОЕСУТ е провела заседание и е приела становище № 6 проектът да бъде внесен за разглеждане на ОЕСУТ (л. 133-134 от делото).

От своя страна ОЕСУТ е провел заседание на 12.04.2023 г., видно от протокол № 8 е приел проекта, разрешен с решение № 489, прието с протокол № 21/22.04.2021 г. на ОбС – Русе. За разглеждане и одобряване на ПУП за били представени ПУП-ПУР, ИПУР, ПР и ИПР, сборна схема на инженерната инфраструктура, становище от ВиК – Русе и „Овергаз Мрежи“ АД, скица-проект от СГКК-Русе и становище на РИОСВ. Проектът е приет с мнозинство 14/21.

На 28.04.2023 г. кметът на общината е внесъл предложение за одобряване на ПУП и измененията. Посочено е, че при анализ на устройствените условия и урбанистични тенденции се извежда ново за функционалното използване на тази част от територията.

С решение № 1351, прието от Общински съвет – Русе с протокол № 48/18.05.2023 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, предл. първо във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и заявление с вх. №УТ-17-17/05.04.2023 г. от Община Русе, са одобрени обжалваните ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за регулация (ИПР) от о.т. 341 по [улица]до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на [населено място], както следва:

С ПУР се създава нова улична ос от нова о.т. 10781, през нови: о.т. 10782 (с връзка към о.т. 10134-съществуваща), 10783, 10784, 9566 (съществуваща), 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10793, 10794 (с връзка към о.т. 8706-съществуваща), 10795, 10796, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803 (с връзка към о.т. 34-съществуваща), 10804, 10805 до нова о.т. 10806, в уличната ос по бул. „България“. Размерът на платната в участъците от о.т. 10785 до о.т. 10806 и от о.т. 10785 до о.т. 10809 е 14м. В участъка от о.т. 10785 до о.т. 9566, размерът на платното е 13.50 м, с преход по продължението до о.т. 10781 – 10 м;

Създава се нова улична ос от нова о.т. 10785, през нови: о.т. 10807, 10808 и 10809;

С ИПУР се заличава съществуваща улична ос от о.т. 8062 до о.т. 8063.5, през о.т. 8063, 8077, 8063.1, 8063.2, 341 и 8063.4;

– С ПР се създават граници на нов квартал 3015 в Източна промишлена зона, като уличните регулационни линии съвпадат с границите на УПИ 1-487пп и имотните граници на [ПИ] по КККР на [населено място];

С ИПР се изменя уличнорегулационната линия на УПИ 1-158пп, кв. 1017 от Източна промишлена зона, собственост на „Топлофикация — Русе“ ЕАД, като съгласно изменението се отнемат 1115 кв.м. и се придават 1430 кв.м.

Предмет на плановете е уличната регулация на улица/улици от общинската пътна мрежа, която представлява „общински обект от първостепенно значение“ по смисъла на § 5, т. 73 от ДР на ЗУТ, вр. чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища, приета от ОС – Русе.

Същевременно, както се каза по-горе, предмет на предложения план са и имоти, собственост на „Топлофикация Русе“ АД. На следващо място предметът на дейността на дружеството, както е ноторно, а и е видно и от наименованието, както и от данните от ТР включва „производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основната дейност, поради което дейността посредством инфраструктурата на дружеството и самото то като самостоятелен субект на правото представлява „национален обект“ (а не обект с национално значение, както се твърди в жалбата) по смисъла на § 1 от ДР на Закона за държавната собственост доколкото на територията му са разположени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за топло, електропроизводство и газопренос, вкл. физическата структура за разполагането им, а тя безспорно също е засегната от плана, видно от графичната част на плана – фаза ок. проект – сборна схема на инженерната инфраструктура, както това е видно и от заключението на вещото лице.

Създаването, одобряването и обявяването на устройствените планове е нормативно уредено в Глава седма, Раздел III на Закона за устройство на територията.

Съобразно общата разпоредба на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Изключенията от този ред са предвидени в следващите разпоредби, а именно ал. 3, т. 1 – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение – със заповед на областния управител, а според ал. 3, т. 2, б. „б“ ЗУТ подробният устройствен план се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за обекти с национално значение и/или национални обекти, какъвто се явява Топлофикация Русе, посредством засегнатия ПИ и засегнатата изградена инфраструктура. Налага се извод, че обжалваният акт е издаден от некомпетентен орган.

Нищожна е заповедта и в частта, с която са одобрени измененията на плановете, тъй като проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма – чл. 136, ал. 1 от ЗУТ – тъй като проектите за изменение стъпват на основанието по чл. 134, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от ЗУТ, и следва да се одобрят отново от министъра, а не от ОбС.

В допълнение следва да се посочи, че неправилно определената хипотеза от административния орган, освен че е довела до нарушение на материалния закон, е довела и до съществено опорочаване на процедурата по издаване на крайното волеизявление като елемент на сложния фактически състав – искането за издаване/изменение не е било отправено до компетентния орган, който се явява министърът на регионалното развитие и благоустройството, от него следва да изхожда и разрешението за изработване на ПУП, съобр. разпоредбата на чл. 124а, ал. 4, т. 2 от ЗУТ и този план е следвало да бъде разгледан от Националния експертен съвет (НЕСУТ) предвид разпоредбата на чл. 128, ал. 13, т. 2, б. „б“ от ЗУТ, а не от Общинския експертен съвет.

Некомпетентността винаги води до нищожност, респ. заповедта следва да бъде обявена за нищожна.

Доколкото дейността на обекта безспорно представлява стратегическа по смисъла на т. VI.1 от приложение № 1 към чл. 1 на Постановление на МС № 181/20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, каквито са част и от основните съображения в жалбата, административният орган е дължал изрични мотиви защо обектът следва да бъде включен в плана и да се даде преимущество на превеса на регионалния над държавния интерес.

Сподели: