нои русе

ТП на НОИ – Русе информира за промени поради извънредното положение

Териториално поделение на  Националният осигурителен институт информира гражданите и юридическите лица, че Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., е обнародван в „Държавен вестник“ с дата 24.3.2020 г. 

Считано от 24 март т. г. подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ПОБ) на хартиен носител, се извършва в дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ). В НОИ ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от КСО). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от КСО), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

На лицата, които са пожелали да се регистрират като безработни в ДБТ с цел получаване на ПОБ, последователно се препоръчват възможностите:

  1. да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;
  2. да подадат с КЕП или ПИК на НОИ по електронен път заявление за  обезщетение към НОИ;
  3. ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят със съдействието на служител на ДБТ заявлението за ПОБ към НОИ;
  4. да ползват услугите на лицензиран пощенски оператор след попълване на заявление за  обезщетение към НОИ.

Необходимите документи за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица към НОИ са:

  • копие на акт за прекратяване на правоотношението;
  • документ от банка с номер на лична банкова сметка, необходим за правилно попълване на данните в заявлението;
  • документите, свързани с прилагане на европейските регламенти ще бъдат изисквани допълнително с уведомително писмо от ТП на НОИ.

Необходимите документи за подаване на декларация за променени обстоятелства за изплащане на ПОБ са:

  • копие на акт за прекратяване на правоотношението, за случаите на възстановяване на изплащането на отпуснато ПОБ;
  • копие на трудов договор, за случаите на прекратяване на изплащането  отпуснато ПОБ
Сподели:

Още новини от деня