Станев пътна полиция ноември 2023

Традиционната акция „Зима“ ще се проведе за 29-ти път

Традиционната акция „Зима“ стартира на 15 ноември и ще продължи до 14 декември. В рамките на акцията ще се проведат три тематични кампании, реализирани успешно през последните 8 години:

1.Кампания 1-„С безопасно пътно превозно средство през зимата“ за времето от 15 до 24 ноември 2023 г. 

Кампанията е насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. При регистрация и пререгистрация на ППС се извършва проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания. Съвместно с органите на местната власт ще се планират и извършват проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Контролът е насочен към:

– спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

– недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

– недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

– недопускане движението на водачи на ИЕПС в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години, в нарушение на чл. 80а, ал. 1, съответно т. 1 и т. 5 от ЗДвП;

– недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки в нарушение на чл. 106, ал. 2 от ЗДвП.

2.Кампания 2 – „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ – за времето от 25 ноември до 04 декември 2023 г.

Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците ипътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците, както следва:

– Извършване активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, както и за даване от водачите на ППС на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

– За гарантиране безопасността на пешеходците, в т.ч. на организираните групи (деца, възрастни, хора със специални потребности) ще се осъществява контрол за изпълнение на разпоредбата на чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП.

(Чл. 112. (1) Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.

(2) За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка.)

С цел правилното прилагане на чл. 112 от ЗДвП до 22 декември 2023 г. в детските градини и училищата ще се проведе превантивна разяснителна кампания „Пресичаме безопасно“.

– Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползване на обезопасителни колани/системи/каски от пътници спрямо тях ще се взема отношение (когато са навършили 16 години) и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби.

–  При констатиране отнемане на предимство на пешеходци спрямо водачите ще се взема отношение на място.

Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР-Русе ще се включат в дейностите, посветени на Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който традиционно се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в страната в седмицата на третата неделя на месец ноември (19 ноември 2023 г.).

 3.Кампания 3- Кампания „Безопасно шофиране през зимата“ за времето от 5 до 14 ноември 2023 г.

Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Контролът ще се осъществява при явно и видимо присъствие на полицейските органи, на подходящи места край пътя с възможност за използване на уредите за проверка на фаровете. Ще се акцентира върху недопускане на нарушения на разпоредбите на чл. 70, ал. 3 и на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП:

(Чл. 70 (3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.

Чл. 74 (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.

(2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.)         

Това съобщи преди малко старши инспектор Стилиян Станев – началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Русе. /на снимката днес/ Чуйте още.

Сподели: