Трети обучителен модул на тема „Моите емоции и чувства и последиците, породени от тях“ реализираха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет

Трети обучителен модул на тема „Моите емоции и чувства и последиците, породени от тях“ реализираха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет

Трети обучителен модул на тема „Моите емоции и чувства и последиците, породени от тях“ по финансирания по програма Еразъм+ Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) реализираха студенти от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Модераторите Ахмед Хушам и Бурчин Ахмедова представиха презентации по проблематиката на обучението и в условията на дискусия с участниците и извеждане на примери разясниха същността на емоциите чувствата на човека, откроиха разликата между тях и ролята им на своеобразна движеща сила за човешкото поведение и дейност. Във втората част от обучителния модул включилите се студенти имаха възможност да изразят емоциите и чувствата, които предизвикват у тях представени от модераторите фотоси на млади жени в различно емоционално и психическо състояние и преживявани чувства, породени от събития в живота им. С помощта на модераторите те обвързаха разглежданата тематика с основни концепции, подходи и методи в социалната работа, отнасящи се до умения на социалния работник за работа с чувствата на клиенти и със собствените чувства при изграждане на положително работно взаимоотношение и предоставяне на подкрепа.
Студентите изразиха задоволството си от възможността чрез обучителния модул от проекта да постигнат не само по-добро разбиране на емоциите и чувствата на другите, но заедно с това да опознаят и собствените такива, възникващи в определени ситуации. Те отбелязаха, че усвоените знания, умения и опит допринасят за по-доброто им обучение по специалността и за позитивните взаимоотношения между тях.

Сподели: