На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Трима са одобрените кандидати за участие във втория етап на конкурса за управител на ВиК – Русе

Трима са одобрените кандидати за участие във втория етап на конкурса за управител на ВиК – Русе. Това са:

  1. Илиан Лоренов Милев;
  2. Галя Тодорова Влаева;
  3. Константин Василев Велев.

Светослав Александров Бонапартов не е одобрен поради установено несъответствие на представените документи с изискващите се минимални и специфични изисквания по отношение на професионалния опит (т. 1, буква „б“) от обявата.

Допуснатите кандидати трябва да разработят концепция за развитие на търговското дружество за 5-годишен период на управление, която да предоставят на техническия секретар на Комисията в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 2, стая 226, тел: 02 9405 358, в срок до 02.02.2023 г., 17.30 часа.

Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат обявени допълнително.

Сподели: