Три приватизационни сделки на общински имоти за малко над 153 хил. лева са сключени през 2019-а

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисия по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК).

По процедурите на ЗПСК могат да се продават:

1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества;

2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

3. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

Годишният план за работа по приватизация (ГПП) на общинска собственост през 2019 г. е приет с Решение №1045/24.01.2019 г. на Общински съвет – Русе и допълнен с Решение №1062/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе. Отчетът по изпълнение на Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост през 2019 г. за всеки от включените в него обекти е посочен в Приложение №1.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗПСК, паричните постъпления от приватизацията се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси – за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2020 г. е  разработен съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, като предложените обекти са описани в Приложение №2. Същият може по всяко време да бъде попълван и актуализиран, с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

КПСК на свое заседание прие отчета на Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост за 2019 г. и проектa на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2020 г., съгласно чл. 9, т. 2 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе.

Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2019 г., приет с Решение №1045/24.01.2019 г. на Общински съвет – Русе и допълнен с Решение №1062/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе са:

 1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
  1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД, ЕИК 117033066.

През 2019 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.

 • Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  • Застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. Русе, с площ  от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015 г. на Общински съвет – Русе.

Съгласно регулационния план, одобрен със заповед №1701/25.08.1994 г. на Кмета на Община Русе представлява урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе. В имота са построени следните сгради:

 1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1968 г.
 2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма, с предназначение: склад, построена през 1979 г.
 3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м., на един етаж, конструкцията е със стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма, с предназначение: механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
 4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма, с предназначение: склад. Сградата е построена през 1968 г.
 5. Сграда 63427.8.1152.19, със застроена площ 473 кв. м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв. м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив, и монтиран асансьор. Предназначението й е силозно пространство. Сградата е построена през 1986 г.
 6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение: трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
 7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди:
  1. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена през 1968 г.
  1. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м., на четири етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
  1. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м., на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1188 кв. м. на три етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда.
  1. Сграда 63427.8.1152.14., със застроена площ 1006 кв. м., на два етажа със сутерен и предназначение: промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
  1. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м., на един етаж със сутерен и предназначение: промишлена сграда.

8. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м., на един етаж, предназначение: портал. Сградата е построена през 1968 г.

9. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии и зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

10. Сграда 63427.8.1152.17, със застроена площ 353 кв. м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение: административна сграда, построена през 1968 г.

11. Сграда 63427.8.1152.18, със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982 г., предназначението й е магазин.

12. Сграда 63427.8.1152.20, със застроена площ 298 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение: склад. Сградата е построена през 1979 г.

13. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение: ремонтна работилница, построена през 1968 г.

С Решение №994/15.11.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявен търг с явно наддаване на имота, при следните тръжни условия: начална тръжна ценав размер на 4 492 742 лева, без ДДС, стъпка на наддаване 50 000 лв. и депозит за участие 200 000 лв. За търга, определен за 10.01.2019 г. няма закупени тръжни документи. За повторният търг, определен за 05.02.2019 г. също няма закупени тръжни документи.

 • Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, с площ 17 221 кв. м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259 кв. м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132 кв. м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490 кв. м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130 кв. м., предмет на АОС №6125/10.11.2009 г. За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец февруари 2011 г. в размер на 988 520 лв. През 2012 г. и 2013 г. за обявените дати за търг няма закупена тръжна документация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, представляващ УПИ II-91 от кв.8 87 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с площ 211 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., на два етажа, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г. За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец февруари 2016 г. в размер на 31 800 лв., без ДДС. На обявен през 2016 г. търг има спечелил участник, който не заплаща достигнатата цена в определения срок и не е сключен договор за приватизация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв. м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г. и изградената в него масивна  триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., предмет на АОС №3944/28.10.2002 г. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток. За обекта има определена от лицензиран оценител пазарна оценка от месец май 2014 г. в размер на  270 000 лв. През 2014 г. са обявени търгове, за които няма закупена тръжна документация.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1937 кв. м. и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, със застроена площ от 339 кв. м., предмет на АОС №7180/14.02.2014 г. Имотът се намира в град Русе, кв. ДЗС, в стопанския двор на експерименталната база. Сградата е построена през 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба. За имота има определена пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 75 500 лв. През 2014 г. има обявени две дати за търг, но няма явили се кандидати.

С Решение №1153/20.06.2019 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена 52 500 лв., стъпка на наддаване 3 000 лв. и депозит за участие 5 000 лв. За определените дати за търга – 16.08.2019 г. и 11.09.2019 г. няма закупени тръжни документи и търг не е проведен.

 • Двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв. м., заедно с отстъпеното право на строеж с разгъната застроена площ от 110 кв. м., намираща се на площад „Д-р Мустаков“, гр. Русе, предмет на АОС №7388/05.02.2015 г. Сградата е самостоятелна, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Разполага с търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад „Д-р Мустаков“ и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.

С Решение №375/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе е взето решение да се извърши продажба на описания по-горе имот чрез търг с явно наддаване с начална тръжна цена 80 150 лв., стъпка на наддаване 7 000 лв. и депозит за участие 3 000 лв. За определените дати за търга – 11.01.2017 г. и 06.02.2017 г. няма явил се кандидат и не е проведен търг.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Сграда с идентификатор 63427.7.71.3, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71. С Решение №677/23.11.2017 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на описания по-горе имот. С Решение №761/22.02.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 60 000 лв., стъпка на наддаване 5 000 лв. и депозит за участие 10 000 лв. За определените дати за търга – 25.04.2018 г. и 22.05.2018 г. няма явил се кандидат и не е проведен търг. Поради заявен инвеститорски интерес за описания по-горе обект е обявена повторна продажба с Решение №927/13.09.2018 г. на Общински съвет – Русе при същите условия. За търга, определен за 10.12.2018 г., както и за повторния търг, определен за  08.01.2019 г. няма закупени тръжни документи.
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв. м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, жилищен блок „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, кв. Възраждане, гр. Русе, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г. С Решение 820/19.04.2018 г. на Общински съвет – Русе е допълнен ГПП с гореописаният имот и е открита процедура за приватизация. С Решение №869/21.06.2018 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 239 000 лв., стъпка на наддаване 10 000 лв. и депозит за участие 20 000 лв. За определените дати за търга – 10.08.2018 г. и 04.09.2018 г. няма закупени тръжни документи и не е проведен търг.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе (магазин), с площ 63,86 кв. м., с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх.1, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г. Самостоятелният обект се намира в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2136. С Решение №967/18.10.2018 г. на Общински съвет – Русе е допълнен ГПП за 2018 г. с гореописаният имот и е открита процедура за приватизация. С Решение №1046/24.01.2019 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 107 000 лв., стъпка на наддаване 5 000 лв. и депозит за участие 10 000 лв. За търга са закупени 3 броя тръжни документи. Подадени са 3 броя предложения за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 21.03.2019 г. с допуснат един участник. На 18.04.2019 г. е сключен приватизационен договор с „Фокс 94“ АД, представлявано от управителя Борис Иванов Димитров и определено за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 107 000 лева.
 • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 70,82 кв. м., заедно с 2,155% идеални части от общите части на сградата, представляващ нежилищен имот, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2570. С Решение №1083/21.03.2019 г. на Общински съвет – Русе и е открита процедура за приватизация на гореописаният имот. С Решение №1138/16.05.2019 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 32 500 лв., стъпка на наддаване 2 000 лв. и депозит за участие 5 000 лв. За търга е закупен 1 брой тръжни документи. Подадено е едно предложение за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 05.07.2019 г. с допуснат един участник. На 01.08.2019 г. е сключен приватизационен договор с Петър Любенов Денчев, определен за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 32 500 лева.
 • Сграда с идентификатор 63427.1.283.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 56 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: гр. Русе, ул. „Доростол“ №106, предмет на АОС №1406/12.06.1997 г.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • ½ ид.ч. от 2 броя магазини с обща площ 67 кв. м., разположени на първия етаж от сграда с идентификатор 63427.2.19.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, ведно с 24% от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19, целият от 210 кв.м., ½ ид.ч. от маза, цялата от 59 кв. м. и 24% от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №2063/20.07.1998 г.

Поради липса на инвеститорски интерес, през 2019 г. обектът не е предлаган за продажба.

 • Реална част от масивна триетажна сграда, със застроена площ 85 кв. м., заедно с 5% ид.ч. от общите части на сградата, разположена на първи етаж със самостоятелен вход от източната част на сградата, състояща се от книжарница, склад, преддверие и сервизни помещения, изградена в поземлен имот №502.554, кв. 41 по регулационния план на с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“ №16,  предмет на АОС №8183/20.04.2017 г. С Решение №1062/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе е допълнен ГПП за 2019 г. с гореописаният имот и е открита процедура за приватизация. С Решение №1109/08.04.2019 г. на Общински съвет – Русе е обявена продажба на имота при следните тръжни условия: начална тръжна цена – 14 000 лв., стъпка на наддаване 500 лв. и депозит за участие 1 000 лв. За търга е закупен 1 брой тръжни документи. Подадено е едно предложение за участие в тръжната процедура. Търгът с явно наддаване е проведен на 17.06.2019 г. с допуснат един участник. На 08.07.2019 г. е сключен приватизационен договор с „ТОЦИ ТРАНС“ ЕООД, представлявано от управителя Тодор Кръстев Тодоров и определено за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 14 000 лева.

От Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. са реализирани три приватизационни сделки на обща стойност 153 500 лева: самостоятелен обект в сграда с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ №51, вх. 1, ет. 0; самостоятелен обект в сграда с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1; реална част от масивна триетажна сграда, състояща се от книжарница, склад, преддверие и сервизни помещения, с адрес: с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“ №16.

На 14.01.2019 г. е сключен приватизационен договор с „Юнайтед 2015“ ЕООД, определено за спечелил търга участник с предложена тръжна цена 839 063,00 лева без ДДС, за поземлен имот в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, ведно с построената върху него сграда, с предназначение: сграда за търговия. Публичният търг с явно наддаване е проведен на 04.12.2018 г. с допуснат един участник.

Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на основание чл. 9, т. 18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет Русе е осъществила през 2019 г. следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. Предоставен e доклад от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД с Вх. №30-4372-3/28.11.2019 г. относно изпълнението на приватизационния договор.

КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, се изпълняват от купувача МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

Сподели:

Още новини от деня