„Труд“ АД инвестира в изграждането на производствена инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони

„Труд“ АД инвестира в изграждането на производствена инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1080, Източна промишлена зона. В имота е разположена друга инсталация на „Труд“ АД за изработване на керамични изделия чрез изпичане. Реализирането на настоящото инвестиционно предложение е свързано с изготвяне на Подробен устройствен план – изменение на плана на регулация за имот с идентификатор 63427.8.1080. Съгласно предлаганото изменение на плана за регулация на УПИ – I – 1080, кв. 1002 по плана на град Русе. Той се разделя на 4 нови урегулирани поземлени имота. Имотите се отреждат като устройствена зона от разновидност „Предимно производствена зона“. Инсталацията се разполага в УПИ с нов проектен кадастрален номер 63427.8.1459 с площ 11 125 м2.

Предвидената технология на новата инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони е за двустепенно нанасяне на защитно – декоративни слоеве от лаково – цветно покритие върху поцинкована ламарина. Капацитетът на инсталацията е 15.26 тона на час. Консумацията на боя е 45 гр./м2.

Инсталацията ще бъде разположена в нова производствена сграда със застроена площ 3 840 м2. В нея ще се обособят: зона за съхранение на суровината – поцинкована ламарина на рулони, зона за готова продукция, производствена линия, помещение за съхранение и подготовка на боите, водооборотна система, система за пречистване на отпадъчните газове, локална пречиствателна станция за отпадни води, компресорно, лаборатория, административна част, санитарно – битови помещения. Режимът на работа ще е непрекъснат – 3 смени по 8 часа и ще се работи 220 дни в годината.

За електрозахранването ще се изгради трафопост, а за енергоносител за технологични нужди ще се използва природен газ.

Сподели: