Туристическият информационен център в Бръшлен вече се отдава под наем на търг

Туристическият информационен център в Бръшлен вече се отдава под наем на търг

Общински съвет – Сливо поле реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост:

            – Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-547 /три римско тире петстотин четиридесет и седем арабско/, кв.38 /тридесет и осем/ по плана на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, с площ 4498 кв.м. /четири хиляди четиристотин деветдесет и осем квадратни метра/, ЗАЕДНО С:

            1.1. Масивна двуетажна сграда със сутерен, представляваща информационен център с почивна станция и изграден павилион за образователни занятия, цялата със застроена площ 353,60 кв.м. /триста петдесет и три цяло и шестдесет квадратни метра/, с отдавана площ 1095,17 кв.м. /хиляда деветдесет и пет цяло и седемнадесет квадратни метра/. Административният адрес на имота е село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, ул. „Христо Ботев“ № 2.

            1.2. Полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 59,80 кв.м. /петдесет и девет цяло и осемдесет квадратни метра/ с предназначение „Павилион за образователни занятия“;

            1.2. Открит басейн с размери 5,00 (пет) м. / 15,00 (петнадесет) м. с обем 120,00 (сто и двадесет) куб. м.

            1.3. Детска площадка за деца от 3 до 12 години с ударопоглъщаща обезопасителна настилка с площ 110,25 (сто и десет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м.

            1.4. Паркинг с трайна настилка с площ 840,00 (осемстотин и четиридесет) кв.м.

Описаният имот е предмет на Акт за частна общинска собственост № 3700/12.08.2021 г. Имотът се отдава с предназначение за информационен център с почивна станция и павилион за образователни занятия, при спазване изискванията на Закона за туризма, подзаконовите му нормативни актове и всички други приложими нормативни актове, свързани с упражняваната дейност.

Определена е начална тръжна месечна наемна цена за имота, описан в точка първа от настоящото решение, посочената от лицензирания независим оценител на имоти цена, възлизаща на 1070,00 лева/месец (хиляда и седемдесет лева) без вкл. ДДС, респективно 1 284,00 лева/месец (хиляда двеста осемдесет и четири лева) с вкл. ДДС.

30 % /тридесет процента/ от постъпленията от сделката по настоящото решение ще се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

Повече за центъра вижте тук

Сподели: