община русе

Търси се нов началник на отдел„Образование, спорт и младежки дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Русе

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР155/ 03.12.2020 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Началник на отдел” на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности”– 1 щатна бройка.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията и Закона за държавния служител:

1 Степен на образование – бакалавър

            2. Години на професионален опит – 4 /четири/ години

            3. Минимален ранг – ІІІ /трети/ младши  

            4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификация, съгласно длъжностната характеристика:

1. Професионална област на висшето образование – Педагогика, хуманитарни или природни науки.

2. Професионален опит: най – малко 4 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността или в областта на висшето образование.

3. Да познава действащите закони и подзаконови актове: Закон за предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти и наредби на МОН, Закон за закрила на детето, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за физическото възпитание и спорта,  Закона за държавния служител и наредбите към него, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредби на Общински съвет – Русе и други свързани с дейността.

4. Личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

            ІV. Начин на провеждане на конкурса:   Решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност в областта на Педагогиката, хуманитарните или природни науки.
  4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
  5. Автобиография (европейски формат).

V­І. Място  и срок за подаване на документи :

 Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите копия на изискуемите документи да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса : електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІІ. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира, контролира и отговаря за дейността на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, при провеждане на държавната политика в областта на образованието на територията на общината. Осъществява оперативен контрол и методическо ръководство на общинското образование, спорта и младежките дейности на територията на общината. Взаимодействие между общината и общинските учебни, детски заведения и извънучилищни звена.

            ІХ. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 630 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

             Х. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел  „Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от тук.

            Декларация за участие в конкурс може да изтеглите от тук.

Сподели: