Уведомление за инвестиционно намерение за „Основен ремонт (рехабилитация) на уличната мрежа по населените места на територията на Община Ветово“

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, тел.: 081612253, ЕИК 000530504

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 7080 Град Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ №2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел.: 081612253, e-mail: [email protected]

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

д-р Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе.

Лице за контакти: Хошгюн Насуф – главен специалист УТКРИК

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Основен ремонт (рехабилитация) на уличната мрежа по населените места на територията на Община Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е основен ремонт (рехабилитация) на уличната мрежа по населените места на територията на Община Ветово.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

– изкопни работи;

– нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

– полагане на трошено-каменна настилка;

– полагане на плътен асфалтобетон.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

На територията на град Ветово:

  • ул. „Рожен“ – от ОТ 26 до ОТ 36, дължина: 215,00 м, ширина: 4,00 м.
  • ул. „Камчия“ – от ОТ 128 до ОТ 126, дължина: 470,00 м, ширина: 4,00 м.
  • ул. „Тодор Каблешков“ – от ОТ 208 до ОТ 216, 468,00 м., ширина: 4,00 м.
  • ул. „Люлин“ – от ОТ 175 до ОТ 177, дължина: 175,00 м., ширина: 4,50 м.

На територията на град Глоджево:

  • ул. „Панайот Волов“ – от ОТ 287 до ОТ 65, дължина: 186,50 м, ширина: 4,50 м.
  • ул. „Тодор Каблешков“ – от ОТ 39 до ОТ 45, дължина: 206,50 м, ширина: 3,50 м.
  • ул. „Тунджа“ – от ОТ 262 до ОТ 210, дължина: 157,00 м., ширина: 3,50 м.

На територията на село Смирненски:

  • ул. „Панайот Волов“ – от ОТ 85 до ОТ 89, дължина: 333,00 м., ширина: 3,50 м.
  • ул. „Бели Лом“ – от ОТ 202 до ОТ 194, дължина: 281,00 м, ширина: 4,00 м.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси .

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират битови, строителни и отпадъци от използваната строителна механизация и транспортните средства. На строителната площадка няма да се извършва обезвреждане, а само екологосъобразно временно съхранение до момента на предаването им на оторизирани фирми.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.

Сподели: