Увеличават се досъдебните производства срещу малолетни и непълнолетни в Русенска област

Увеличават се досъдебните производства срещу малолетни и непълнолетни в Русенска област

Време за прочитане: 3 мин.

През отчетния период са наблюдавани общо 49 досъдебни производства за престъпления извършени от непълнолетни лица при 35 дела за 2019 год. и 37 дела за 2018 год., което представлява 1% от общо наблюдаваните досъдебни производства в Районна прокуратура – Русе.

През отчетния период са решени общо 32 досъдебни производства за престъпления, извършени от непълнолетни лица, при 23 дела за 2019 год. и 28 дела за 2018 год. Решените дела срещу непълнолетни лица представляват 0,92% от общия брой на решените дела през отчетния период.

Прекратените дела през отчетния период са 5 дела при 6 прекратени през 2019 год. и 9 през 2018 год. Общия брой прекратени дела, представляващи 0,26% от общо наблюдаваните досъдебни производства. По реда на чл. 61 от НК са прекратени 2 дела при 5 дела за 2019 год. и 9 дела за 2018 год. В съда са внесени общо 30 дела срещу 18 непълнолетни лица, което представлява 4,5 % от общия брой внесени в съда дела, при 16 дела за 2019 год. и 19 дела за 2018 год.

От досъдебните производства за престъпления, извършени от непълнолетни лица, с обвинителен акт са внесени в съда 20 дела, което е 4,6% от общия брой внесени обвинителни актове, при 10 дела за 2019 год. и 10 дела
за 2018 год.. През 2020 год. със споразумение са внесени в съда 5 дела, което е 3,73 % от общия брой внесени в съда споразумения, при 2 дела за 2019 год. и 5 дела за 2018 год. С оглед измененията от 2010 год. (ДВ, бр.26/2010 год.) се въведе възможността за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на непълнолетни лица при наличие на предпоставките по чл.78а от НК. През отчетния период в Русенски районен съд са внесени 5 бр. предложения по реда на чл.78а от НК, при 2 бр. предложения за 2019 год. и 4 бр. предложения за 2018 год. През отчетния период има 0 бр. върнати дела за допълнително разследване, водени и внесени срещу непълнолетни лица. През 2019 г. и 2018 г.
техния брой е бил 0 бр., върнати за допълнително разследване дела срещу непълнолетни.

През отчетния период осъдените лица са общо 31 лица при 44 лица за 2019 год. и 27 лица за 2018 год. От общия брой осъдени лица през отчетния период, непълнолетните лица представляват 4,7 %, а от тях с влязла в сила осъдителна присъда са 31 лица при 44 лица за 2019 год. и 27 лица за 2018 год. Наложените наказания на непълнолетните извършители на престъпления са, както следва:

Условно осъдени на лишаване от свобода – 15 лица при 20 лица за 2019 год. и 23 лица за 2018 година.
Лишаване от свобода ефективно – 2 лица при 2 лица за 2019 год. и 2 лица за 2018 година.
Настанени лица във ВУИ – 0 лица при 0 лица за 2019 год. и 0 лице за 2018 год.

Взети други възпитателни мерки по ЗБППМН – през отчетния период по отношение на 1 лице, при съотношение – 7 лица за 2019 год. и 3 лица за 2018 година.

Обществено порицание и пробация – 15 лица за отчетния период при 4 лица за 2019 година и 3 лица за 2018 год.

През отчетния период има 0 оправдани непълнолетни лица, както и 0 бр. протести, подавани по дела срещу непълнолетни лица.

Анализът на данните сочи увеличаване на броя на водените досъдебни производства срещу непълнолетни лица през отчетната година, сравнен с предходните две такава. Това е, както резултат от тенденцията за лек скок на
ръста на непълнолетната престъпност през 2020 година.

От анализа на данните е видно, че налице е леко намаляване на бройката на прекратените дела, водени срещу непълнолетни лица спрямо предходните 2019 година и 2018 година.

Налице е запазване на положителна тенденция относно качеството на разследването по дела, водени за престъпления извършени от непълнолетни лица. През отчетния период няма върнати дела за допълнително разследване върнати от съда дела, водени срещу непълнолетни лица, каквато тенденция е била констатирана и през 2019 год. и 2018 година.

Запазва се тенденцията за приключване на разследването по дела, водени срещу непълнолетни в срок от 2 месеца.

Налице увеличаване на броят на внесените в съда обвинителни актове в сравнение с 2019 год. и 2018 год., както и увеличаване броя на сключените споразумения по дела за престъпления, извършени от непълнолетни, което е в резултат от тенденцията за ръста на непълнолетната престъпност през 2020 година. Това сочи за качеството на воденото разследване по тези дела от страна на органите на досъдебното производство.

Налице и леко намаляване на броят на лицата, осъдени по реда на чл. 69 вр. чл. 66 от НК, както и запазване на броят на осъдените ефективно непълнолетни.

Тенденцията за преимуществено налагане на наказания – обществено порицание и пробация сравнена с предходните две години сочи леко увеличаване.

Следва да се отчете и положителният показател за липса на оправдани непълнолетни лица.
Анализът на дейността на Районна прокуратура – Русе по дела за извършени от непълнолетни лица престъпления от общ характер сочи, че е налице законосъобразно разследване, водено от компетентни и подготвени 72 разследващи, както и изготвянето на прецизни и обосновани прокурорски
актове.

Не е налице противоречива прокурорска и съдебна практика по отношения на делата за престъпления, извършени от непълнолетни лица

Сподели:

Още новини от деня