Агенцията по заетостта стартира поредното национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила

Увеличава се броят на обявените свободни работни места през август в Русенска област

През август административната статистика на Агенция по заетостта отчита ръст на обявените от работодателите свободни работни места. През месеца в бюрата по труда в област Русе заявените работни места на първичния пазар на труда са 392, при 264 през юли. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в сектора на преработващата промишленост (42,8%), следват образованието (29,6%), търговията (6,6%), строителството (6,4%), държавното управление (3,3%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през м.август са: преподаватели, приложни специалисти в природнте и техническите науки, персонал в сферата на персоналните услуги, продавачи, персонал, полагащ грижи за хората, строители работници, машиностроители, квалифицирани работници по инсталиране и ремонт на ел.съоръжение, квалифицирани работици по производството на храни, облекло, дървени изделия, оператори на стационарни машини и съоръжения, водачи на МПС, чистачи, работници в добивната и преработваща промиленост и др.

През м.август броят на започналите работа регистрирани безработни възлиза на 300 лица. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработващата промишленост-25%, следват тези от търговията-13,2%, хотелиерството и ресторантьорството – 7,3%, държавното управление-6,9%, административните и спомагателните дейности-5,2%, хуманното здравеопазване -4,5% и др.

През август 83,0% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 59 безработни от рисковите групи– 26 по мерки за заетост, 17 по програми и 16 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица1 в област Русе през м.август е 5,5%, каквото е било и през предходния месец юли. За страната равнището на регистрираната  безработица през август е 5,3%. Регистрираните безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месец август са 4539, което бележи незначителен ръст от 12 лица спрямо месец юли.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 22,4% /792/, следват общините Борово – 19,3% /267/, Ценово – 18,3% /291/, Две могили – 16,5% /420/; Бяла – 12,2% /476/, Сливо поле – 7,7% /230/, Иваново – 4,0% /104/ и най-ниско в Русе – 3,0% /1959/.

Според отчетените данни през август броят на новорегистрираните безработни е 484 лица. Те са със 105 лица по-малко от предходния месец и със 70 по-малко спрямо регистрираните през август 2022г. Други 15 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда от областта за месеца са активирани 68 неактивни за пазара на труда лица.

1 Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.

Сподели: