Увеличава се броят на условно осъдените от Окръжен съд - Русе

Увеличава се броят на условно осъдените от Окръжен съд – Русе

През 2020 г. са предадени на съд 98 лица, осъдени 92 лица, 5 лица са оправдани и по отношение на 1 лица производството е прекратено. Това сочат данните от доклада на Окръжен съд – Русе за 2020 година.

През 2019 г. са предадени на съд 113 лица, осъдени са 104 лица и 1 лице е оправдано, а по отношение на 8 лица, производството е прекратено. През 2018 г. са предадени на съд 98 лица, осъдени 89 лица и 9 лица са
оправдани, а по отношение на 6 лица производството е прекратено.

Като извод от горните данни следва да се отбележи намаляване на броя на лицата, дадени на съд и на осъдените лица през последната година, спрямо 2019 г. В процентно съотношение, броят на осъдените лица от всички предадени на съд през 2020 г. е 94%, през 2019 г. е 92%, 2018 г. е 91%. Следва да се отбележи увеличения брой на оправданите лица. През 2020 г. 5 бр., през 2019 г. е оправдано само 1 лице, през 2018 г. – 9 бр. /средно за наблюдавания период – 5 бр./.

От общо осъдените 92 лица на 74 лица е наложено наказание лишаване от свобода, което трябва да изтърпят ефективно, от тях на 48 лица изтърпяването на наказанието е отложено на основание чл. 66 от НК, което
представлява 65% от наказаните с лишаване от свобода.

Анализирайки данни от предходните години категорично завишен е процента на условно осъдените лица, както следва: в сравнение с 2019 г., когато на 97 лица е наложено наказание лишаване от свобода, което трябва да изтърпят ефективно, от тях на 64 лица изтърпяването на наказанието е отложено на основание чл.66 от НК, което представлява 66%.

В сравнение с 2018 г, когато на 84 лица е наложено наказание лишаване от свобода, от тях на 50 от осъдените лица, изтърпяването на наказанието е отложено на основание чл.66 от НК, което представлява 60%
Броят на лицата по отношение на които е приложен института на условното осъждане, се дължи на по-големият брой лица предадени на съд по делата, образувани за престъпления по чл.354а от НК, по които предметът на
престъпно посегателство с оглед на вида, количеството, стойността, както и останалите, имащи отношение към индивидуализацията на наказанието обстоятелства, сочат на по-ниска обществена опасност на деянието и дееца.

Условното осъждане в процентно отношение се е увеличило с 20% спрямо средното за наблюдавания тригодишен период /53%/.

От осъдените през 2020 г. на 72 лица е наложено наказание лишаване от свобода до три години, което включва и броя на условно осъдените. На 15 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години, на 1 лице от 10 до 30 години и на 1 лице е наложено доживотен затвор, на 3 лица са наложени други наказания.

През 2019 г. на 79 лица е наложено наказание до 3 г. лишаване от свобода, което включва и броя на условно осъдените, на 16 лица от 3 до 10 г. , на 2 лица от 10 до 30 г., на 7 лица доживотен затвор.

През 2018 г. на 84 лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 г., което включва и условно осъдените, на 12 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 г. и на 4 лица от 10 до 30 г., на 2 лица е наложено друго наказание.

Сподели: