община русе

Увеличение на постъпленията от местни данъци планирано в бюджета на Община Русе до 2022 година

През този месец общинските съветници в Русе ще гласуват за приемането на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Русе  е разработена в  съответствие с  изискванията на действащите нормативни документи:

– Решение №52 на Министерски съвет от 31 януари 2019 година за бюджетна процедура за 2020 година.

– Закон за публичните финанси

– Указания на Министерство на финансите № БЮ-1 от 08.02.2019г.

– Мотивирани предложения от ръководители на второстепенните разпоредители с кредити, кметове на кметства, ресорни директори на дирекции.

В бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средства от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. допускания за развитието на региона съгласно стратегия, прогноза за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. предложения на местната общност;

5. фискалните правила и ограничения определени със Закона за публичните финанси.

С Указания на Министъра на финансите БЮ-1/08.02.2019г. първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2020-2022 година при:

одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., без еднократните разходи, включени в бюджета за предходната година;

-настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба;

– запазване на допусканията за развитие на хоризонталните политики, съгласно РМС №928 от 2018г., като за 2022г. се запазват допусканията за 2021г.;

– одобрения размер на разходите за персонал от 2019г., без делегираните бюджети, с отразените ефекти от допусканията за промени в размера на минималната работна заплата за страната за 2020 и 2021г. в рамките на одобрените тавани, а за 2022 година се запазват допусканията за 2021 година;

-цифровата информация в отделните приложения следва да бъдат закръглени, така че да завършват поне на „00“.

Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им, като са разграничени приходите с еднократен характер.

Постъпленията от имуществени и други местни данъци  нарастват спрямо 2018 година с 8% за 2019г., с 8.5% за 2020г. и за 2021г. с 9,4%. За 2022 година запазват нивото на 2021 година.

В средносрочната прогноза за периода 2020-2022 година патентния данък е намален с  10 000лв. за 2020 г. и с 10 000лв. за 2021г., предвид тенденцията на намаляване на дейностите облагани с този вид данък. Тук е планиран и данък върху таксиметровите превози на гражданите в размер на 330 000 лв. за 2019-2022г.

Бюджетната прогноза за такса битови отпадъци е без промяна, предвид на предстоящото въвеждане на нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци. Размерът на ТБО е в пряка зависимост от план-сметката за необходимите разходи през годината, видовете основи, върху които ще се определя размера й, предстоящата нова методика за определяне на двукомпонентната вече такса за битови отпадъци и такса за чистота.

Приходите от дивиденти за прогнозен период 2020-2022г. бележат ръст спрямо 2019г. с 12%. за 2020 година и с 16% за 2021 и 2022 година. Прогнозирани са само от „Общински пазари“ ЕООД, тъй като от ВиК ООД, съгласно Разпореждане №2 от 18.02.2016г. на Министерски съвет не разпределя дивидент и печалбата  следва да бъде отнесена в допълнителен резерв на дружеството.

Приходите от ползване на детски градини намаляват през 2020-2022 г. спрямо 2019 година, поради намаляване броя на децата,  а тези от ползване на детски ясли са прогнозирани с незначително увеличение. 

Увеличението на приходите от домашен социален патронаж е незначително. Причината за това е, че в Домашен социален патронаж, в интерес на потребителите е  въведено „Ограничено меню“, за което един потребител за месец заплаща около 45-50лв. в зависимост от диетата, а при пълно меню на обща храна  на потребител за месец сумата е около 75 лв.

Приходите от общински пазари и тържища за периода  2020-2022г. са на нивото на 2019 г. Търсят се варианти за оптимизация на ползваните площи и  увеличаване на приходите.

Наблюдава се тенденция към увеличаване на приходите от технически услуги, което е свидетелство за благоприятна промяна в икономическото състояние на общината.

Със знак „минус” са планирани разходите за отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО, изчислени при намалено количество на депониран отпадък на 60 000 тона с цена за тон 57лв. за 2019 година /при 45лв. за 2018 година/ по чл.64 от ЗУО и 3,50лв. по чл.60 от ЗУО. Планираната сума е /-/3 630 000лв., в т.ч. от преходен остатък от 2018 година /-/2 878 147лв.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2020-2022 година се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. размери.

В приходната част  на средносрочната прогноза за 2020-2022г. със знак минус се прогнозират предоставените трансфери на културните институти, които за трите години запазват нивото на 2019г; съфинасирането по европейски проекти; погашенията по дългосрочни и краткосрочни заеми, както и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Разходната част на  бюджетната прогноза за 2020-2022 година е разработена по функции и групи при отчитане на въздействието на:

-уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи;

-настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;

-предвижданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския Съюз.

В разходите за местни дейности са включени текущите  и капиталовите разходи.

Предвидени са средства за нормативното увеличение на  минимална работна заплата от 510лв. на 560лв. и среден ръст от 5% на останалите възнаграждения за 2019 година, увеличение на минималната работна заплата от 560лв. на 610лв. за 2020г. и 610лв. за 2022 година.

Разходите във функция „Общи държавни служби“ са прогнозирани средства за издръжка на общинска администрация и кметствата,  за заплати и издръжка на Общински съвет гр. Русе, както и помощи по Решение на Общински съвет, стипендии за студенти, средства за платени данъци, такси и административни санкции, трансфери за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и други. Функцията през 2019 година бележи незначителен ръст спрямо 2018г., а през 2020-2022 г. намалението се дължи на елиминирани еднократни разходи и преходен остатък от предходна година. В групата са предвидени допълнително средства за разходите по електронно управление и информационно комуникационни технологии в бюджетния процес /ИКТ/ – за 2020г. 341 000лв.; за 2021г. 287 000лв. и за 2022 година 287 000лв.

Във функция „Образование“ са прогнозирани средства за храна; учебни помагала; материали; вода, горива и ел. енергия, текущи ремонти, разходи за застраховки на сградите; външни услуги и други. Тук са прогнозирани и средства за издръжката на Център за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа и Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо и техническо научно творчество.

Във функция „Здравеопазване“ е осигурена издръжката на детските ясли и детска млечна кухня. Запазва се нивото на 2019г. на разходите за медицинското обслужване на спортуващите ученици; за скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците; издръжката на медицински кабинети в кв. ДЗС бележи незначителен ръст, спортни комплекси „Дунав“, „Ялта“ и „Локомотив“; увеличени средства с 5 000лв. през 2019г. за общинска програма „Асистирана репродукция“; за  храна, постелен инвентар, текущ ремонт, вода, горива, ел. енергия и др.на детските ясли и детска млечна кухня.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  са планирани средства   за възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж,  социално предприятие-Обществена трапезария; средства за осигуряване на дейност на звеното за обслужване на програмите за временна заетост, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, клубовете на инвалиди, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България и др.. Осигурени са средства за устойчивост по социални проекти. Намалението в групата е незначително и се дължи на завършили капиталови обекти.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е прогнозирана в две групи: „Жилищно строителство, БКС“ и „Опазване на околната среда“.

В първа група са прогнозирани средства по дейностите: „Осветление на улици и площади”- на град Русе и кметствата ;   „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” и „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие”. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са прогнозиране разходите за издръжка на ОП „Комунални дейности“, като трудовите разходи бележат ръст с процент за прослужено време, увеличена минимална заплата и средно 5% увеличение на трудовите възнаграждения на останалия персонал. В дейността за 2020-2022г.г. са прогнозирани 700000лв. за ремонт на улици и тротоари на кметствата и средства за маркировъчна боя „пластик“. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са прогнозиране средства за геоложки и геодезически изследвания,  за текущ ремонт на общински сгради, за събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост, за разчистване на терени от строителни отпадъци, за техническо наблюдение на язовирите в Николово, Тетово и Образцов чифлик, за паспортизация на обекти общинска собственост, средства за общинска кампания „Малки населени места“, средства за изготвяне на Общ устройствен план на Община Русе и други.    Елиминирани са разходите по приключили обекти в инвестиционната програма на Община Русе.

В група „Опазване на околната среда“ са прогнозирани дейностите „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда; „Озеленяване”, „Чистота” и „Други дейности по опазване на околната среда“. За 2019г. са прогнозирани средства по проект „Мерки за подобряване качеството на въздуха“. Очаква се пълно разходване на средствата през 2019г. в дейност „Чистота”, което ще затрудни осъществяването на някои дейности, поради планирането на разходите на критичния минимум. Влияние в посока намаление на разходите оказват и отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО.

В озеленяването са прогнозирани средства за поддържане на зелените площи; мероприятия по опазване на околната среда – растителна защита; събиране на опасни отпадъци; поддръжка на фонтаните, разходи на кметствата. Елиминирани са преходните остатъци и завършилите обекти в Инвестиционната програма.

В „Други дейности по опазване на околната среда“ е планирана издръжката на ОП „Паркстрой“. Прогнозирано е увеличение на възнагражденията с минималната работна заплата за 2020-2022г., а за 2019г. и средно 5% увеличение на възнагражденията на останалия персонал.

За да се обезпечи дейността на общинските предприятия, за да се поддържа чистотата на града и на населените места от територията на Община Русе на ниво, е необходимо да се търсят справедливи оценки за определяне на нова основа за ТБО и да се спазват принципите на ефективност и целесъобразност.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ средствата са прогнозирани в три групи: „Почивно дело“; „Физическа култура и спорт“ и „Култура“. В първата са осигурени средства за заплати, осигурителните вноски и издръжка на  туристическите  бази на общината.

Във втората група са прогнозирани средствата в дейност „Спорт за всички“ – програма „Спорт“ на общината и средства за поддържане на ледена пързалка. Елиминирани са средствата  за еднократни разходи и преходен остатък за периода 2020-2022г.

В трета група „Култура“ са прогнозирани средства за  подпомагане разходите по погребение на социално слаби граждани, възнаграждения, осигуровки и издръжка на ОП „Обреден дом“,  мероприятията по културния календар на Община Русе. Осигурените средства за фондация „Русе – град на свободния дух“ за периода 2020-2022г. запазват нивото си на планираните през 2019г. През 2019 година са осигурени 100 000лв. за коледно новогодишна украса на града.

Във функция “Икономически дейности  и услуги”  са прогнозирани три групи.

Първата група „Транспорт и съобщения“ са прогнозирани дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, „Дейности по въздушния транспорт“ и „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“. Прогнозирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване – от собствени приходи, и от държавна субсидия; изработка на холограмни стикери за такситата; издръжка на летателна площадка на „Летище Русе“; транспортната субсидия за осигуряване на процентно намаление на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания  и ученици – за периода 2020г.-2022г.  е прогнозирана в размер на 862 000лв.

За периода 2020-2022г. от общински приходи са прогнозирани по 300 000лв. за текущ ремонт на общинска пътна мрежа. Елиминирани са еднократните  разходи, приключилите инвестиционни обекти и преходния остатък.

Във втората група са отразени средствата по дейност „Други дейности по туризма“ –  на Програма „Туризъм“.

В третата група са прогнозирани увеличени разходи за заплати средно с 5% през 2019г., средства за прослужено време, увеличение на минималната работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на общинските предприятия (ОП „Русе АРТ“; ОП „Спортни имоти“, ОП „Управление на общинските имоти“  и ОП „Комунални дейности“); Младежки дом, Общински детски център за култура и изкуство и на текущи разходи по приватизация. В тази група са прогнозирани  средства за приюта за безстопанствени животни. Елиминирани са преходните остатъци, приключили обекти в Инвестиционната програма на общината и еднократните разходи за периода 2020-2022г.

Във функция „Разходи некласифицирани в други функции“  за периода 2020-2022г. са планирани бюджетни средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем от банки в страната, краткосрочни заеми от „ФЛАГ“ ЕАД  и за резерв за непредвидени и неотложни разходи.

            За финансите на контролираните от общината дружества е представена Информация по основни икономически показатели – приходи, разходи, финансов резултат, инвестиции, дивидент, средства по програми на Европейския съюз и дълг към финансови институции в Приложение №1 за 2019 година и в Приложение №2 за прогнозния период 2020-2022 година.

Приложение №1а Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2020-2022г.

В приложението е попълнена отчетна информация за периода 2015-2018 година. За 2019г. размерът на разходите отговаря на бюджета за годината, а наличните към края на годината задължения за разходи и поети ангажименти за разходи са прогнозни. За периода 2020-2022г. използваните данни са от прогнозата по Приложение №8.

Приложение 6г Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022г. на Община Русе

През 2020 г. Община Русе планира погашения по главници по дългосрочния заем в размер на 357 100 лв. и разходи за лихви в размер на 5 000лв. За годините 2021-2022г. прогнозните плащания по главниците са в размер на 1 428 600лв. за всяка година и лихви по 146 000лв. годишно.

През 2020г. се прогнозира погашението на краткосрочния дълг в размер на 4 079 042 лева след приключване на проектите и верифициране от Управляващия орган – МРРБ.

Приложение 7в – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022г. по бюджета на общината

Справката предоставя информация за числеността на персонала на минимална работна заплата във всички функции на държавна, местна дейности и дофинансиране, и общия ефект за съответната година от ръста на минималната заплата. Отразени са по години и допълнително необходимите средства за осигурителни и здравни вноски на персонала. Съгласно справка – Приложение №7в, размерът на минималната заплата за страната за 2019г. е в размер на 560лв., за 2020г. – 610лв. и за 2021г. – 650лв. През 2022 година минималната работна заплата за страната запазва размера си от 2021 година – 650 лева.

Приложение №8а Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2022 година

През 2019 година са планирани постъпления от общински концесии в размер на 218 380лв. / с включен ДДС/ с:

– концесионер ЕТ «Иво Иванов-Ивона» – договор № 1/16.10.2000г. с предмет на концесията – разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза на бул. «Христо Ботев» до «Печатни платки» и привеждането му във вид удобен за експлоатация за срок от 25 години срещу годишно възнаграждение от 1 500лв. с ДДС.

– концесионер «Аристон С» ООД – договор №4/16.02.2006г. с премет на концесията – да упражнява особено право на ползване върху част от недвижим имот, публична общинска собственост – собственост на Община Русе – стадион «Локомотив» за срок от 15 години и годишно концесионно възнаграждение  2 700 лв. с ДДС.

– концесионер «Табак трафик» ЕАД – договор от 23.04.2012г. с предмет на концесията управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе- зона 1 с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките като обекти – елементи от градското обзавеждане, съгласно одобрена схема за срок от 15 години и годишно концесионно възнаграждение от 71 500лв. с ДДС.

– концесионер «Фактор плюс» ЕООД – договор от 23.04.2012г. с предмет на концесията управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе – зона 2 с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките като обекти – елементи от градското обзавеждане, съгласно одобрена схема за срок от 15 години и годишно концесионно възнаграждение от 84 000лв. с ДДС.

През 2018г. е сключен и влиза в сила договор с концесионер „Порт Пристис“ ООД с предмет на концесията – управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги, за срок от 35 години и годишно концесионно възнаграждение от 58 680лв. с ДДС.

През 2020-2021г. прогнозираните приходи от общински концесии с горепосочените концесионери са в размер на 218 400лв.

Сподели:

Още новини от деня