административен съд русе

Увеличен брой на постъпилите през 2017 г. дела по протести на Окръжна прокуратура – Русе отчита Административният съд

Увеличен брой на постъпилите през 2017 г. дела по протести на Окръжна прокуратура – Русе, отчита Административният съд, в сравнение с предходната година.
Общият брой на образуваните дела е 29, като 21 от тях са приключили, а 8 са висящи към 01.01.2018 г.
Предмет на протестите са разпоредби от наредби на общинските съвети във всички общини от Русенския съдебен район. Най-многобройни са делата по протести срещу наредби на общинските съвети в Иваново (6 бр.), Ветово (5 бр.) и Сливо поле (5 бр.), следвани от Ценово (4 бр.), Русе (3 бр.), Две могили (3 бр.), Бяла (2 бр.) и Борово (1 бр).
През годината най-много са образуваните дела срещу Наредби за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги – 14 бр. Шест са делата срещу наредби за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, а три протеста са срещу наредби за управление на пътната мрежа. Три са и делата образувани срещу наредби за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Образуваните в съда производства срещу наредби за рекламната дейност са две и едно – срещу норми в наредба за управление на горските територии.
Данните показват, че от свършените през миналата година 21 дела по протести на прокуратурата, 7 са уважени изцяло от съда и оспорените разпоредби са отменени. Останалите 14 дела са прекратени след като общинските съвети са съобразили постъпилите протести и са прегласували оспорените норми непосредствено след образуване на съдебните производства.

Сподели:

Още новини от деня