Уебинар за две процедури по ОП „Околна среда“ 2014- 2020 на ОИЦ - Русе

Уебинар за две процедури по ОП „Околна среда“ 2014- 2020 на ОИЦ – Русе

Уебинар за две процедури по ОП „Околна среда“ 2014- 2020 на ОИЦ - Русе

Уебинар за  две отворени за кандидатстване процедури по ОП „Околна среда“ 2014- 2020 направи Областният информационен център- Русе чрез фейсбук страницата си. Информацията за тях достигна онлайн до над 300 души .

192-ма души са проследили представянето на процедурата „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“. Целта на тази схема е да се планират и проведат 25 регионални информационни кампании, които да популяризират възможностите за развитие на местните общности, на бизнес модели и добри практики и опит от други региони или държави, които съответните  защитените зони предоставят. Ако до сега акцентът е бил върху това какво не може да се случва в защитените зони, то чрез тази процедура акцент се поставя върху това какво може да случи в тях, така че местната икономика да се развие и едновременно с това да се съхранят видовете. Идеята е хората да са заинтересовани от опазването на местообитанията и видовете, обясни експертът Габриела Стефанова. Кой може да кандидатства, какви са изискванията към него и проектите, коментира още тя. В рамките на регионалната кампания може да се планират и проведат фестивали, паради, природо-научни и творчески конкурси, пътуващи семинари, артистични прояви, да се популяризират местни екологични продукти, заснемане на редки птици, туристически атракции и др. Кандидатите могат да ползват различни информационни канали и средства, но трябва да преценят кои ще са най-ефективни. Партньорство с медиите, пресконференции,  публикуване на прессъобщения са част от допустимите дейности.

Общият бюджет на процедурата е 1 785 000 лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за един проект е 71 400 лева с ДДС. Крайният срок за кандидатстване е 27.01.2020 г.

Интерес към другата процедура „Изготвяне/ актуализиране на планове за действие за видове“  проявиха 92-ма души. Тук акцентът са възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от Натура 2000 за период от 10 години. Плановете за действие са два вида: за видове по съгласувани задания и за видове, за които няма съгласувани задания. В насоките са конкретно посочени целевите видове животни и растения в двете различни категории. Ако проектното предложение е за планове за действие с одобрени задания, срокът за кандидатстване е 11.02.2020 г., а без одобрени задания – 12.05.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня