Ученици от ПГРКК - Русе проведоха пробно стажуване на кораб "Янтра"

Ученици от ПГРКК – Русе проведоха пробно стажуване на кораб „Янтра“

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – град Русе е включена в проект BG05M2OP001-2.014-0001„Подкрепа на дуалнатa система на обучение“ от началото на учебната 2020-2021 година. Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование. Запознаването на място, в реална работна среда, на учениците с изучаваната професия, повишава интереса им към нея и спомага за  бъдещата им професионална реализация.

Една от дейностите по проекта, насочена към ученици от първи гимназиален етап, е „пробно стажуване“. За всеки ученик се планират до две „пробни стажувания“ за учебната година.

На 08.10.2021г. се проведе пробно стажуване на ученици от ПГРКК, XВ клас , по проект BG05M2OP001-2.014-0001„Подкрепа на дуалнатa система на обучение“.

Стажуването се проведе на кораба „Янтра“, който е построен в Нидерландия и се намира в зимовника на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. 

Капитанът Петър Владов и наставникът на проекта Денчо Денчев разказаха на учениците за функциите на кораба. Самите ученици бяха екипирани с работно облекло, обезопасени със спасителни жилетки и застраховани със средства от проекта.

Момчетата бяха разделени на две групи: едната се запозна с мостика, а другата – със спасителните съоръжения. Най-интересно им беше като ги запознаваха с предназначението на драгера. Стажантите зададоха много въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.

Сподели: