кацелово-2022-нива

Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis вече са публикувани на страницата на Държавен фонд земеделие

Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са вече публикувани на страницата на Държавен фонд земеделие /ДФЗ/. Срокът за подаване на заявленията за подпомагане е от 20 ноември до 1 декември, като плащанията трябва да бъдат направени до 20 декември тази година, стана ясно от разговор между областния управител на Русе Данаил Ковачев и директора на Областната дирекция на Държавен фонд земеделие Красимир Георгиев. Общият бюджет на помощта е 47 500 000 лв. За сектор „Животновъдство“ в това число пчелен мед са предвидени 23 750 000 лв. Още толкова са заделени за сектор „Растениевъдство“. Финансовите средства се предоставят за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

Помощта de minimis се предоставя за направленията: едри преживни животни; дребни преживни животни; коне под селекционен контрол; пчелни семейства; плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши); оранжерийни култури (домати, краставици и пипер); винени лозя (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“); маслодайна роза и тютюн.

Заявленията за подпомагане за помощта de minimis се приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ. Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Припомняме, че помощта de minimis, която се предоставя на един земеделски стопанин или предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от 3 последователни бюджетни години. Размерът на помощта за едно животно, за едно пчелно семейство, както и за един хектар, ще бъде определен от МЗХ след приключване на приема на заявления за подпомагане и ще се утвърди с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

Помощта се отпуска съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г., а при кандидатстване за тютюн се изисква регистрация като тютюнопроизводители съгласно Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за 2023 г.

Сподели: