умбал канев 1

УМБАЛ „Канев“ с информация за гражданите, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредната епидемична обстановка

В условията на епидемичната обстановка в страната и с цел да не се допуска струпването на големи групи хора, ТЕЛК вземат решение само по медицинска документация на гражданите, без да се изисква преглед на място, когато това е приложимо. В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК уведомява съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото, а изготвените документи се изпращат на адрес на ТЕЛК:

Гр. Русе, ул. Независимост 2, УМБАЛ „Канев“, ТЕЛК I състав или ТЕЛК II състав

Готовите експертни решения също  ще бъдат изпращани по пощата до пациентите.

Променена е и процедурата по подаване на документи за пациенти, на които изтича срокът на предходно  експертно решение. Необходимо е не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на експертното решение личният лекар/лекуващият лекар/ЛКК да въведат в Информационната система за контрол на медицинската експертиза медицинско направление за ТЕЛК, след което да бъде подадено заявление в РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) лично, чрез законен представител или чрез лицензиран пощенски оператор, както и заверени копия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Информация, относно всяко последващо редовно преосвиделстване ще бъде публикувана ежемесечно на сайта на РЗИ-Русе и в РКМЕ. Справки в Регионалната картотека на медицинската експертиза се правят на място и на телефон 082 887 249 от 08.15 ч. До 13.30 ч. Всеки работен ден.

За  справки и отговори на въпроси, гражданите могат да се обаждат всеки работен ден от 14.00 ч. До 15.00 ч. на телефон:

ТЕЛК I състав – 082 887 233

ТЕЛК II състав – 082 887 217 и 082 887 348

Въпреки противоепидемичната обстановка в страната, за изготвянето на експертни решения се въвежда нов програмен продукт. Разработването и отстраняването на проблеми в него затруднява работата на общопрактикуващите лекари, ЛКК, РКМЕ и ТЕЛК. Надяваме се на разбиране и търпение от страна на всички участници в процеса на освидетелстване за трайна неработоспособност.

Сподели: