УОН ЕООД събиране на масла

„УОН“ ЕООД ще организира система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на хранителни масла и мазнини в Русе

В изпълнение на подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Р-33-421/16.09.2021 г. по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени (ООСКП)“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на околната среда и водите,  на 16.09.2021 г. стартираха дейностите по проекта.

Една от планираните дейности е „Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци чрез мобилни центрове“, за изпълнението на която ще бъдат доставени 5 бр. мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата на територията на община Русе.

На 05.10.2022 г. са доставени 5 бр. мобилни центрове с електронно отчитане за разделно събиране на отпадъците от домакинствата на  избрани местоположения.

В мобилните центрове ще се събират следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците „Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III на ЗУО, и/или

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

 За да бъдат  въведени в експлоатация мобилните центрове е необходимо Община Русе да има сключени договори с лица, притежаващи съответните разрешителни документи, на които да предава разделно събираните отпадъци от гражданите на територията на общината.

В изпълнение на законовите изисквания Община Русе е сключила договор за сътрудничество с „УОН“ ЕООД с предмет: „Организиране на територията на гр. Русе на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на хранителни масла и мазнини с код 20 01 25“. Днес той бе одобрен по време на редовното заседание на ОбС – Русе.

Сподели: